Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Připravujeme jednodušší proces čerpání z ...

Připravujeme jednodušší proces čerpání z evropských fondů

09.06.2011: 8. června 2011: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro období po roce 2013 zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků. Podrobné analýzy zpracované interně přímo ministerstvem jsou prvním krokem co nejširšího sběru informací. Druhým, neméně významným krokem bude dotazník, kterým ministerstvo osloví žadatele a příjemce finanční pomoci z evropských fondů.
Dotazník bude sloužit především k předání zkušeností s užíváním webové elektronické žádosti a s administrací projektů přímo u žadatelů. Jejich zkušenosti pak poslouží k tomu, aby pro budoucí nastavení systému bylo možné administraci zjednodušit a pravidla poskytování dotací pro různě skupiny příjemců více sjednotit. „Významně zjednodušený a sjednocený proces čerpání evropských prostředků je základním předpokladem pro úspěšné využití prostředků, které Česká republika získá pro období po roce 2014,“ říká Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, odpovědný za problematiku koordinace evropských peněz. „Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že právě v této oblasti máme velký prostor pro zlepšení. Dotazníky by nám měly přinést cennou zpětnou vazbu, kde naši žadatelé a příjemci vidí ta největší úskalí a naším úkolem pak bude připravit pro nové období lepší systém,“ dodává Daniel Braun.
 
Dotazníky byly žadatelům a příjemcům z řad resortů, neziskového sektoru, podnikatelských uskupení apod. již rozeslány na začátku června 2011. Pro širokou veřejnost je určený elektronický odkaz na webu adrese www.strukturalni-fondy.cz. Elektronický přístup je možný také zde: dotaznik     (bude otevřeno v novém okně). 
 
Sběr informací bude ukončen 17. června 2011. Podobný proces shromáždění zkušeností pomocí obdobné dotazníkové akce proběhne také u institucí, které za čerpání evropských peněz odpovídají a řídí jednotlivé programy, tzn. řídících orgánů a zprostředkujících subjektů.
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.