Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Poziční dokument EK k návrhu Národního ...

Poziční dokument EK k návrhu Národního strategického referenčního rámce ČR 2007–2013Dne 21. září 200

27.02.2009: Dne 21. září 2006 obdržela Česká republika vyjádření orgánů Evropské komise k návrhu Národního strategického referenčního rámce (NSRR) pro programové období 2007—2013.

Charakteristika dokumentu

Poziční dokument je stanoviskem EK k návrhu NSRR, které bylo zpracováno v gesci DG Regional Policy a DG Employment za účasti dalších generálních ředitelství EK. Hodnotí obsah NSRR, zejména přítomnost všech prvků požadovaných evropskou legislativou, strategii a priority navrhované českou vládou pro financování ze SF a FS v období 2007-13 s ohledem na stanovené priority na úrovni EU. Obsahuje cenné připomínky pro dokončení návrhu NSRR.

  • Poziční dokument EK k návrhu NSRR 2007—2013anglická verze

Stručné shrnutí pozice EK

Evropská komise ve svém hodnocení NSRR oceňuje výrazný pokrok v kvalitě dokumentu, který byl v průběhu předchozího roku opakovaně konzultován na základě partnerství s orgány Komise. Komise oceňuje kvalitně zpracovanou socioekonomickou analýzu dokumentu. NSRR odráží snahu Evropské unie využít politiku soudržnosti jako nástroj naplňování Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost s respektováním zásad udržitelného rozvoje. Strategie NSRR vyjádřená globálním a specifickými cíli intervencí je považována za odůvodněnou a odpovídající analýze. Existují potenciální rizika překryvů mezi intervencemi různých priorit, která se mohou odrazit i v překryvech mezi operačními programy. Komise pozitivně hodnotí nastavení systému implementace a koordinace na centrální úrovni prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR.

Mezi hlavní přetrvávající problémy patří problematika finančního vyjádření příspěvků politiky soudržnosti k naplňování Lisabonské strategie, monitorování podpory a jeho využití k řízení procesu absorpce prostředků, měly by být zjednodušeny finanční toky, Česká republika se musí zaměřit na posilování administrativní kapacity tak, aby zabezpečila řádné čerpání prostředků, které jsou ve srovnání se současností zhruba čtyřikrát vyšší. Dále je nutno zacílit aktivity operačních programů na podporu inovací a lepšího předávání výsledků výzkumu a vývoje pro využití ve výrobní praxi. Operační programy by se měly soustředit na řešení problémů v městských aglomeracích, přičemž za stěžejní jsou považovány kvalitativně vyšší aktivity realizované na území hlavního města Prahy.

Mezi operačními programy stále existují nedořešené potenciální překryvy intervencí. Ty se podle EK dotýkají problematiky podpory podnikatelského prostředí, zejména pro malé a středně velké firmy, celoživotního učení, posilování institucionální kapacity veřejné správy, regenerace území se starými zátěžemi nejrůznějšího původu a povahy, oblasti úspor energie, inovací a podpory veřejné dopravy.

Další postup ČR

Česká strana v následujících týdnech zaujme stanovisko k předloženému Pozičnímu dokumentu EK. Toto stanovisko bude vyjadřovat konzistentní pohled orgánů státní správy, krajů a dalších partnerů na doporučení vznesená Evropskou komisí. V souvislosti s návštěvou ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče v Bruselu dne 2. října 2006 bude reakce ČR přednesena komisařce pro regionální politiku D. Hübner. Na expertní úrovni se v měsíci říjnu uskuteční jednání vyjednávacího týmu se zástupci Evropské komise. Prvořadým cílem debat s Evropskou komisí je vyjasnění problémových okruhů a včasné předložení programových dokumentů Evropské komisi ke schválení tak, aby mohla Česká republika využívat strukturální fondy a Fond soudržnosti co nejdříve po 1. lednu 2007.