Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Veřejné projednání SEA Národního ...

Veřejné projednání SEA Národního rozvojového plánu/Národního strategického referenčního rámce

27.02.2009: Dne 27. listopadu 2006 se uskuteční Veřejné projednání Národního rozvojového plánu pro programové období 2007—2013, včetně Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007—2013, a posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).

Veřejné projednání je určeno především zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti.

Účel veřejného projednání

Veřejné projednání se koná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Cílem je projednat s veřejností návrh NRP/NSRR, posoudit jeho vlivy na životní prostředí (dále jen "SEA NRP/NSRR") a získat případné připomínky pro vydání závěrečného stanoviska.

Zpracovatelem posouzení vlivů NRP/NSRR na životní prostředí je tým expertů pod vedením Regionálního environmentálního centra ČR.

Místo a čas konání

Místo: Kulturní dům Vltavská, Přednášková síň, Bubenská 1, Praha 7
Začátek: 27. listopadu 2006, od 14:30 hodin

Program veřejného projednání

  • 14.30 - 14.40 Zahájení
  • 14.40 - 15.00 Představení NRP/NSRR (přednášející: Zástupce zpracovatele)
  • 15.00 - 15.20 Představení SEA NRP/NSRR (přednášející: Zástupce posuzovatele)
  • 15.20 - 17.00 Diskuse
  • 17.00 - 17.10 Předpokládaný závěr veřejného projednání

Registrace

Svoji účast na veřejném projednání potvrďte na emailovou adresu: jana.svobodova@integranet.cz.

Základní informace o NRP/NSRR

Národní rozvojový plán, včetně Národního strategického referenčního rámce, je základním programovým dokumentem ČR pro čerpání finanční podpory z finančních zdrojů EU a výchozím materiálem pro přípravu návazných programových dokumentů. NRP/NSRR odráží změny vyplývající z odlišného přístupu k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti 2007—2013 (posun Cílu politiky soudržnosti EU, nový přístup k procesu programování) a nové ambice ČR jako plnohodnotného člena EU v dalším programovacím období (přehodnocení pozic vhospodářské, institucionální a politické oblasti). Při jeho tvorbě byly reflektovány zkušenosti z přípravy a implementace stávajícího NRP ČR pro období 2004—2006, Rámce podpory Společenství a dosavadní zkušenosti z čerpání prostředků ze strukturálních fondu a Fondu soudržnosti. NRP/NSRR určuje prioritní osy, které jsou dále rozpracovány navazujícími dokumenty. V rámci operačních programů pak budou podávány žádosti o financování specifických projektu či aktivit.

Předkladatelem NRP/NSRR je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Příslušným úřadem pro posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb., je Ministerstvo životního prostředí.

Informační zdroje

Ministerstvo životního prostředí, dle požadavků citovaného zákona, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA NRP/NSRR v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA    .

Kontaktní osoby Pro další informace o procesu SEA NRP/NSRR se obracejte na kontaktní osoby: Ing. Martin Smutný E-mail: martin.smutny@reccr.cz nebo Ing. Jana Svobodová E-mail: jana.svobodova@integranet.cz Tel.: +420 774 132 319 REC ČR Senovážná 2 110 00 Praha 1 www.reccr.cz >