Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > Archiv vyjednávání > Vláda projednala Národní rozvojový plán ČR

Vláda projednala Národní rozvojový plán ČR

27.02.2009: Dne 22. února 2006 byl na programu jednání vlády ČR Národní rozvojový plán ČR (NRP), klíčový dokument pro čerpání peněz z fondů EU v příštím programovacím období 2007—2013. Prostřednictvím programů fondů EU může ČR v budoucnu získat až sto miliard korun ročně.

Národní rozvojový plán ČR

NRP obsahuje strategii pro realizaci programů fondů EU v letech 2007-13. NRP vychází ze současné podoby návrhů nařízení ke Strukturálním fondům (FS) a Fondu soudržnosti a opírá se o klíčové evropské i domácí strategické dokumenty. NRP je i nejvýznamnějším východiskem pro tvorbu Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007—2013: dokumentu, jehož podoba bude vyjednávána s Evropskou komisí v druhé polovině tohoto roku.

Zaměření NRP 2007—2013

NRP klade primární důraz na posilování konkurenceschopnosti klíčových oblastí hospodářství a Česka jako celku. Základní princip říká, že "konkurenceschopná česká ekonomika přispěje k celkové konkurenceschopnosti EU". Hlavním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

Vznik NRP 2007—2013

NRP byl zpracován širokým expertním týmem pod vedením Řídicího a koordinačního výboru (ŘKV), jenž byl v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR zřízen coby nejvyšší orgán pro přípravu naší země na čerpání unijních zdrojů v letech 2007—2013. Práce na NRP byly zahájeny v polovině roku 2005 a do jeho zpracování byli v rámci několika pracovních skupin zapojeni zástupci orgánů státní správy, regionů soudržnosti NUTS II, Českého statistického úřadu, Hospodářské komory a dalších subjektů reprezentujících akademický sektor, podnikatele, odbory i neziskovou sféru. NRP tedy vznikal na základě principu partnerství a aktéři měli možnost ho svými připomínkami významně ovlivnit. Návrh NRP byl prezentován i veřejnosti zástupci MMR dne 16. ledna. Na sérii regionálních kulatých stolů ho poté zájemcům z řad neziskového sektoru i široké veřejnosti prezentovali zástupci Centra pro komunitní práci.

Národní rozvojový plán ČR 2007-13 (první pracovní návrh)