Metodiky - dokumenty k evaluaci

V této sekci naleznete základní dokumenty vytvářející rámec implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území České republiky v oblasti evaluací

Programové období 2014–2020

Na základě metodických doporučení EK a v souvislosti s koncepcí jednotného metodického prostředí připravilo MMR-NOK Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 597 ze dne 9. srpna 2013 a je závazný pro všechny programy v rámci všech Evropských strukturálních a investičních fondů.


Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 určují přehledné a závazné postupy pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci programů v období 2014–2020.


Metodické pokyny jednotlivých generálních ředitelství EK týkající se evaluací.


Evaluační jednotka doporučuje

Evaluační jednotka NOK vydává příručku procesní evaluace s využitím Vanguard method. V příručce jsou uvedeny příklady z pilotního testování metody v českém prostředí ESIF.


Programové období 2007–2013

Evropská komise (EK) vydala řadu doporučení v podobě pracovních dokumentů, tzv. working paperů, k podobě evaluace v programovém období 2007–2013. -Zde jsou obsaženy jak odkazy na přehled oficiálních dokumentů Evropské unie, tak odkazy přímo na (pracovní) dokumenty, které se vztahují k evaluaci.


Pracovní dokument EK k ex-ante evaluaci programových dokumentů 2007–2013:


Pracovní dokument EK k průběžnému hodnocení (on-going) - finální verze:

Pracovní materiál č. 5 (Working document) Evropské komise pro léta 2007-2013 je metodickým dokumentem pro provádění evaluací v průběhu období podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006. Zaměřuje se především na strategické a operativní hodnocení, evaluační plán a standardy kvality.


Pracovní dokument EK k indikátorům: