Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Rámec evaluace v České republice v ...

Rámec evaluace v České republice v období 2007–2013

11.02.2009: Článek popisuje základní náležitosti evaluací aktivit financovaných z fondů EU v České republice v období 2007–2013.

Evaluace OP je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (pdf - 1,41 MB), v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Za zajištění evaluace operačního programu je odpovědný Řídící orgán OP.

Dle článku 47 odst. 1 je cílem evaluace:

  • zlepšení kvality, účinnosti a provázanosti pomoci z fondů Evropské unie
  • zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu
  • zkoumání specifických strukturálních problémů České republiky a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu.


Evaluace může být podle článku 47 obecného nařízení buď strategické povahy, které jdou nad rámec operačního programu, protože hodnotí vývoj programu nebo skupiny programů ve vztahu k prioritám Společenství a členských států.

Druhou skupinou evaluací jsou evaluace operativní povahy prováděné v rámci daného operačního programu za účelem podpory monitorování jeho realizace.

Hodnocení se provádějí před programovým obdobím (ex-ante), během něho (ad hoc, ongoing a souhrnné) a po něm (ex-post).

Předběžné hodnocení

  • Hodnocení ex-ante pro zlepšení připravovaných programových dokumentů se zaměřuje na optimalizaci přidělování rozpočtových zdrojů v rámci operačních programů a na zlepšování kvality programování: určuje potenciál rozvoje, cíle, jichž se má dosáhnout, míru, do jaké byly zohledněny priority EU, zkušenosti získané z předchozího programování a kvalitu postupů pro provádění, monitorování, hodnocení a finanční řízení.


Průběžné hodnocení

  • Hodnocení ad hoc se provádí v souvislosti s monitorováním operačních programů zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů.
  • Hodnocení ongoing se provádí plánovaně pro zlepšení systému realizace operačního programu, tj. není vyvolané zjištěnými odchylkami nebo problémy.
  • Hodnocení souhrnné se provádí pro strategické zprávy členských států o příspěvku z operačních programů spolufinancovaných fondy k provádění národního programu reforem.


Následné hodnocení

  • Hodnocení ex-post provádí Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a řídícími orgány. Zkoumá v nich rozsah využití zdrojů, účinnost a efektivitu programování fondů a socioekonomický dopad. Určuje faktory přispívající k úspěšnému nebo neúspěšnému provádění operačních programů a osvědčené postupy jejich provádění. Hodnocení ex post musejí být ukončena do 31. prosince 2015.


Za provádění evaluace Národního strategického referenčního rámce odpovídá Národní orgán pro koordinaci (NOK), za provádění evaluace operačních programů odpovídají jednotlivé řídící orgány. V rámci své koordinační a metodické role vypracovala evaluační jednotka NOK doporučení pro operační programy týkající se jednotné podoby kapitoly evaluace v operačních programech a prováděcích dokumentech.

  • Dokument Vzorová kapitola evaluace v OP (pdf - 186,45 KB) obsahuje jednotnou formu podoby kapitoly, která zajistí efektivní spolupráci a provázanost mezi hodnocením NSRR a operačními programy.
  • Informace o způsobu, jak zajistit provádění evaluace v období 2007–2013 mohou řídící orgány nalézt v dokumentu Pokyny k zajištění evaluace ŘO (pdf - 377,38 KB)


Postupy zajištění evaluace v OP

Sestavování, realizace, aktualizace a vyhodnocování evaluačního plánu OP (ve vazbě na evaluační plán pro Českou republiku vytvořený NOK).

Zajištění všech hlavních evaluací (ex-ante, ad-hoc, on-going, strategické evaluace).

Poskytování zdrojů a údajů pro provádění evaluace a využití údajů a informací z monitorovacího systému pro průřezové evaluace prováděné a organizované NOK zejména však pro strategické zprávy 2009 a 2012 (čl. 29 odst. 2) a pro ex post hodnocení prováděné EK.

Aktivní vzájemná spolupráce evaluačních pracovníků na národní úrovni (s Evaluační jednotkou NOK) a na různých úrovních implementace OP a na různých úrovních implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice.

Povinnost uveřejňování výsledků evaluací, a to v souladu s požadavky odst. 3 článku 47 Nařízení Rady (ES)č. 1083/2006.