Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační jednotka NOK

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK)

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK) plní roli národního koordinátora evaluací a zajišťuje komunikaci s evaluačními pracovišti na úrovni EK a programů
EJ NOK zajišťuje realizaci a koordinaci plnění Evaluačního plánu Dohody o partnerství (EP DoP). Při této činnosti úzce spolupracuje se všemi relevantními partnery, řídicími orgány a útvary MMR, a to vždy v návaznosti na konkrétní aktivity evaluačního plánu. EP DoP je projednáván na Pracovní skupině pro evaluace NOK a následně schvalován na jednání Rady pro ESI fondy na pracovní úrovni. Po schválení je materiál pro informaci zasílán Radě pro ESI fondy a zveřejněn na webových stránkách ESI fondů.
 

Evaluační jednotka NOK:

  • koordinuje evaluační činnost řídicích orgánů programů a Dohody o partnerství;
  • koordinuje a provádí souhrnné, tematické, průřezové a ad-hoc evaluace;
  • identifikuje průřezové oblasti pro hodnocení Dohody o partnerství;
  • zpracovává plán plnění doporučení z evaluací a vyhodnocování plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství a zajišťuje diskuzi hlavních závěrů a doporučení s evaluátory a relevantními partnery v rámci implementace;
  • napomáhá k tvorbě evaluační kapacity;
  • svolává a řídí PS evaluace NOK;
  • účastní se pracovních skupin pro evaluaci programů a jednání evaluačních platforem pořádaných ze strany EK;
  • zajišťuje rozvoj spolupráce a předává informace o evaluačních aktivitách mezi řídicími orgány programů a zajišťuje rozvoj spolupráce s Evaluační jednotkou DG REGIO příp. DG EMPL, DG AGRI a DG MARE a s dalšími členskými státy EU;
  • spolupracuje s EK na evaluačních aktivitách, zvláště pak na ex-post hodnocení programů 2007–2013 a 2014–2020;
  • zveřejňuje výstupy svých evaluačních aktivit v souladu s čl. 54 obecného nařízení a zajišťuje sběr a následné sdílení informací o evaluacích s evaluačními pracovišti ŘO.