Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační plán a metodiky k evaluaci

Evaluační plán a metodiky k evaluaci

V této sekci naleznete základní dokumenty vytvářející rámec implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území České republiky v oblasti evaluací.

Evaluační plán

Evaluační plán Dohody o partnerství (DoP) je rámcový plán pro organizaci evaluační činnosti na úrovni DoP, jehož plnění zajišťuje Evaluační jednotka NOK ve spolupráci s dalšími subjekty (jinými útvary MMR, řídicími orgány, externími dodavateli apod.).

Evaluační plán Dohody o partnerství je nástroj pro koordinaci evaluační činnosti řídících orgánů programů. Je tvořen flexibilně tak, aby mohl reagovat na potřeby související s realizací ESI fondů.

Evaluační plán Dohody o partnerství byl dne 16. 2. 2015 schválen Radou ESIF na pracovní úrovni. 18. 12. 2017 schválila Rada ESIF na pracovní úrovni jeho třetí aktualizaci.

Aktuálně je platná verze s označením 2017.01 z prosince 2017.


Pro úroveň jednotlivých programů realizovaných v programovém období 2014–2020 jsou vytvořeny evaluační plány programů    , které jsou připravovány jednotlivými řídicími orgány.

 

Metodiky k evaluaci

Na základě metodických doporučení EK a v souvislosti s koncepcí jednotného metodického prostředí připravilo MMR-NOK Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 597 ze dne 9. srpna 2013 a je závazný pro všechny programy v rámci všech Evropských strukturálních a investičních fondů.


Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 určují přehledné a závazné postupy pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci programů v období 2014–2020.


Metodické pokyny jednotlivých generálních ředitelství EK týkající se evaluací.


Evaluační jednotka doporučuje

Evaluační jednotka NOK vydává příručku procesní evaluace s využitím Vanguard method. V příručce jsou uvedeny příklady z pilotního testování metody v českém prostředí ESIF.