Evaluační plán

Evaluační plán je rámcovým dokumentem vymezující hodnotící aktivity MMR-NOK.

Evaluační plán NSRR pro programové období 2007–2013

Evaluační plán NSRR je rámcovým dokumentem vymezující jednak základní povinné hodnotící aktivity NOK vyplývající z Obecného nařízení ES č. 1083/2006, dále priority MMR-NOK v přístupu k operačním a tematickým hodnocením a absorpční kapacitě a v neposlední řadě pamatuje na rozvoj evaluační kapacity. Plán také vymezuje prostor pro ad-hoc evaluace, jejichž potřeba vyplývá v souvislosti s monitoringem čerpání fondů a průběhem implementace operačních programů, v souladu s čl. 48, odst. 3 Obecného nařízení ES č. 1083/2006.

Evaluační plán NSRR je každoročně aktualizován a detailně rozpracováván na nejbližší kalendářní rok. Aktuálně je platná verze 6.0 ze dne 22. října 2014.
 

 

Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020

Evaluační plán Dohody o partnerství (DoP) je rámcový plán pro organizaci evaluační činnosti na úrovni DoP, jehož plnění bude zajišťovat Evaluační jednotka NOK ve spolupráci s dalšími subjekty (jinými útvary MMR, externími dodavateli apod.). 
Evaluační plán Dohody o partnerství je nástroj pro koordinaci evaluační činnosti řídících orgánů programů. Je tvořen flexibilně tak, aby mohl reagovat na potřeby související s realizací ESI fondů.

Evaluační plán Dohody o partnerství byl dne 16. 2. 2015 schválen Radou ESIF na pracovní úrovni. 26. 11. 2015 schválila Rada ESIF na pracovní úrovni jeho první aktualizaci.

Aktuálně je platná verze s označením 2015.02 z listopadu 2015.

Archiv