Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Monitorování > Monitorování horizontálních témat

Monitorování horizontálních témat

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tématickými (odvětvovými neboli sektorovými) a regionálními operačními programy.
Aby bylo možno dosáhnout udržitelného a vyváženého rozvoje regionů podpořených ze strukturálních fondů, jsou do realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti zahrnuty dva hlavní horizontální cíle:
  • udržitelný rozvoj (dosahování rovnováhy mezi oblastí ekonomickou, sociální a životního prostředí) a
  • rovné příležitosti (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace).
Každý operační program a potažmo i z něho vycházející projekt by měl přispívat k naplňování uvedených horizontálních priorit. Horizontálnost priorit spočívá také v povinnosti všech žadatelů vysvětlit, jaký dopad bude mít projekt na rovné příležitosti a životní prostředí a klasifikovat ho jako zaměřený, pozitivní nebo neutrální k dané horizontální prioritě.
 
Povinností řídících orgánů je hodnotit aktivity podniknuté v rámci operačních programů z hlediska horizontálních priorit a analyzovaná data začlenit v rámci zvláštní kapitoly do výroční a hodnotící zprávy operačního programu.
 
Strukturální fondy jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich využití přispěje také ke zlepšení životního prostředí. Je tedy nezbytné sledovat dopady tohoto využití na životní prostředí tak, aby jejich přispění ke zlepšení stavu životního prostředí bylo maximální.
 
Průřezovost této problematiky znamená zohlednění udržitelného rozvoje (respektive životního prostředí) i u těch oblastí podpory, které nejsou přímo zacíleny na životní prostředí.
 
Rovné příležitosti v širším pojetí musejí být respektovány a podporovány při přípravě programového období, při vytváření struktury jeho realizace, při tvorbě podkladů pro žadatele, při výběru projektů, monitorování operačních programů a při jejich následném vyhodnocování (evaluaci).