Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Monitorování > Monitorování věcného pokroku

Monitorování věcného pokroku

Věcné monitorování souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování shody skutečnosti s plánovanými cíli pomocí měřitelných indikátorů. Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování věcného i finančního využívání prostředků ze zdrojů Evropské unie, a to ve všech fázích procesu realizace operačních programů a projektů.
 

Požadavky na datový rozsah pro finanční a věcné monitorování společných projektů a operačních programů na centrální úrovni vychází z dostupnosti monitorovacích údajů v příslušných modulech informačních systémů řídících orgánů v rámci centrálního monitorovacího informačního systému MSC2007.

Řídící orgány operačních programů dodávají a aktualizují data a informace o věcném plnění indikátorů do centrálního monitorovacího informačního systému MSC2007 v pravidelných intervalech. Periodicita sledování jednotlivých monitorovacích indikátorů je dána požadavky na obsah, strukturu a předkládací termíny výročních zpráv o provádění operačního programu a dále potřebami průběžného vyhodnocování (evaluace) dosahovaných výsledků a následně potřebami řízení realizace cílů operačních programů.

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a operačních programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci své žádosti o finanční podporu doložit monitorovací indikátory projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v prováděcím dokumentu. Monitorovací indikátory projektu jsou následně uvedeny ve smlouvě o financování projektu a mají klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách.

Nedodržení monitorovacích indikátorů může vést až k částečnému nebo dokonce i k úplnému odebrání poskytnuté dotace.

Národní orgán pro koordinace pravidelně sleduje a vyhodnocuje věcné plnění. Archiv analýz věcného pokroku naleznete zde.

V roce 2009 Národní orgán pro koordinaci realizoval projekt "Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů".