Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada pro ESI fondy)

Rada pro ESI fondy byla zřízena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 302, tehdy ještě pod názvem Rada pro fondy Společného strategického rámce. Tímto usnesením vláda schválila Statut a Jednací řád Rady pro ESI fondy. Rada pro ESI fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR, který zajišťuje věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020, Rada pro ESI fondy převezme úlohu současného Řídicího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období 2007–2013.
Evropské investiční a strukturální fondy zahrnují všechny fondy kohezní politiky, politiky rozvoje venkova a rybářské politiky. Jedná se tedy o Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.
Na základě článku 3 odst. 2 Statutu Rady pro ESI fondy je předsedou Rady pro ESI fondy předseda vlády a výkonným místopředsedou Rady pro ESI fondy ministr pro místní rozvoj. Taxativní výčet členů s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva je uveden v článku 4 Statutu schváleného zmíněným usnesením vlády.
Ke změně původního názvu rady došlo v návaznosti na nové pojmenování ESI fondů z původního názvu Fondy Společného strategického rámce (SSR) v průběhu přípravy programového období 2014–2020.