Obecná předběžná podmínka EK k problematice nediskriminace

Evropská unie je společenstvím států, které sdílejí společné hodnoty. Jednou z klíčových hodnot Unie je rovnosti všech lidí. Proto Unie přijímá a rozvíjí politiky, které zefektivňují ochranu před diskriminací, a to zejména diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru a napomáhají dosahování rovnosti. Tyto politiky je nutné aplikovat i při tvorbě a realizaci programů z ESI fondů.

Dostatečná kapacita států k ochraně před diskriminací je  jednou z horizontálních předběžných podmínek. Její naplňování spočívá zejména v existenci administrativních kapacit pro implementaci a aplikaci evropského antidiskriminačního práva  v oblasti ESI fondů. Tuto podmínku je třeba naplňovat zejména prostřednictvím existence opatření, v souladu s institucionálním a právním rámcem členského státu, pro začlenění orgánů odpovědných za ochranu před diskriminací  a implementace programů včetně poskytování poradenství v otázce ochrany před diskriminací  v  aktivitách vztahujících se k ESI fondům. Takovýmto orgánem je v ČR veřejná ochránkyně práv. Právní předpisy však ochránkyni neukládají povinnost plnit roli konzultačního či vzdělávacího orgánu pro řídicí orgány státní správy v oblasti rovnosti žen a mužů,  navíc ochránkyně je na moci výkonné zcela nezávislá a z výkonu své funkce odpovědná pouze Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Proto zajišťuje převážnou část úkolů vztahujících se k předběžné podmínce "nediskriminace" Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR, a to též v součinnosti s jednotlivými řídicími orgány. Pro posílení kapacity pro efektivní aplikaci a implementaci antidiskriminačního práva a politiky v oblasti ESI fondů je u každého řídicího orgánu určena konkrétní kontaktní osoba, která se bude systematicky zabývat implementací a aplikací problematiky nediskriminace  v rámci příslušného operačního programu, je odpovědná za koordinaci aktivit v této oblasti v rámci jednotlivých programů a bude spolupracovat se Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Doporučená literatura:

Boučková, Pavla  et al. Antidiskriminační zákon: komentář. 1 vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv, 405 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-315-8.
 

Kontaktní údaje:

V rámci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR je možné se v souvislosti s předběžnou podmínkou "nediskriminace" obracet na Mgr. Jakuba Machačku, vedoucího Oddělení sekretariátu Rady vlády pro lidská práva,  Úřad vlády, +420 296 153 107,  machacka.jakub@vlada.cz