Obecná předběžná podmínka EK k problematice rovnosti žen a mužů

Předběžná podmínka se vztahuje na prosazování rovného zacházení s muži a ženami v rámci přípravy a implementace programů v souladu s platnou evropskou legislativou.

Rovnost žen a mužů je další z horizontálních předběžných podmínek. Její naplňování spočívá zejména v existenci administrativních kapacit pro implementaci a aplikaci evropského práva rovnosti žen a mužů a politiky rovnosti žen a mužů v oblasti ESI fondů. Tuto podmínku je třeba naplňovat zejména prostřednictvím existence opatření, v souladu s institucionálním a právním rámcem členského státu, pro začlenění orgánů odpovědných za podporu rovnosti žen a mužů během přípravy a implementace programů včetně poskytování poradenství v otázce rovnosti žen a mužů v aktivitách vztahujících se k ESI fondům. Takovýmto orgánem je v ČR veřejná ochránkyně práv. Právní předpisy však ochránkyni neukládají povinnost plnit roli konzultačního či vzdělávacího orgánu pro řídicí orgány státní správy v oblasti rovnosti žen a mužů, navíc ochránkyně je na moci výkonné zcela nezávislá a z výkonu své funkce odpovědná pouze Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Proto zajišťuje převážnou část úkolů vztahujících se k předběžné podmínce Rovnost žen a mužů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR, a to též v součinnosti s jednotlivými řídicími orgány. Pro posílení kapacity pro efektivní aplikaci a implementaci antidiskriminačního práva a politiky v oblasti ESI fondů je u každého řídicího orgánu určena konkrétní kontaktní osoba, která se bude systematicky zabývat implementací a aplikací problematiky rovnosti žen a mužů v rámci příslušného operačního programu, je odpovědná za koordinaci aktivit v této oblasti v rámci jednotlivých programů a bude spolupracovat se Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Kontaktní údaje

V rámci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR je možné se v souvislosti s předběžnou podmínkou Rovnost žen a mužů obracet na vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucii Zachariášovou (zachariasova.lucia@vlada.cz, +420 296 153 535 nebo +420 777 467 571).