Obecná předběžná podmínka EK k problematice nediskriminace osob se zdravotním postižením

Jednou z klíčových hodnot Evropské Unie je rovnost všech lidí a proto Unie přijímá a rozvíjí politiky, které zefektivňují ochranu před diskriminací, a to zejména diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru a napomáhají dosahování rovnosti. Tyto politiky je nutné aplikovat i při tvorbě a realizaci programů z ESI fondů.

Jednou z horizontálních předběžných podmínek je existence administrativní kapacity k provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) v oblasti fondů ESI v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES, kterou označujeme také zkráceně jako Předběžnou podmínku Nediskriminace osob se zdravotním postižením.  Tato podmínka znamená, že existují opatření v souladu s institucionálním a právním rámcem členského státu pro začlenění orgánů odpovědných za podporu rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením během přípravy a implementace programů včetně poskytování poradenství v otázce práv osob se zdravotním postižením vztahujících se k ESI fondům. Takovýmto orgánem je v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto Focal point Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Převážnou část úkolů vztahujících se k předběžné podmínce Nediskriminace osob se zdravotním postižením Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to též v součinnosti s jednotlivými řídícími orgány. Pro posílení kapacity pro efektivní aplikaci a implementaci antidiskriminačního práva a politiky v oblasti ESI fondů je u každého řídícího orgánu určena konkrétní kontaktní osoba, která se bude systematicky zabývat implementací a aplikací antidiskriminačního práva a problematiky rovnosti žen a mužů a zdravotně postižených, je odpovědná za koordinaci aktivit v této oblasti v rámci jednotlivých programů a bude spolupracovat se Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády.