Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost

Publicitní činnost

V rámci publicity naplňuje Národní orgán pro koordinaci úkoly spojené s všeobecnou informovaností a propagací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, zajišťuje plánování, realizaci a koordinaci aktivit na podporu všeobecné informovanosti. NOK také zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v České republice a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti.

Mezi hlavní aktivity patří:

 • tvorba komunikační strategie na národní úrovni k zajištění transparentnosti a plné informovanosti o přidělování pomoci z investičních a strukturálních fondů;
 • zajištění přehledného a jednotného systému informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů;

 • koordinace aktivit na podporu všeobecné informovanosti řídících orgánů v oblasti publicity;
 • tvorba a naplňování komunikačního plánu Národního strategického referenčního rámce (2007-2013) a Dohody o partnerství (2014-2020);

 • řízení Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU, kde jsou zastoupeny řídící orgány operačních programů a ministerstva.
   

Národní orgán pro koordinaci pro zajištění obecné informovanosti o fondech EU využívá například tyto nástroje:

 • webové stránky www.dotaceEU.cz (www.strukturalni-fondy.cz) – oficiální informační zdroj MMR o politice hospodářské a sociální soudržnosti v ČR;

 • e-mailová schránka info@strukturalni-fondy.cz, kam veřejnost může zasílat své dotazy týkající se fondů EU (pro média je určena schránka tiskove@mmr.cz);

 • ve spolupráci s Úřadem vlády ČR zajišťuje NOK MMR také fungování bezplatné informační linky o EU Eurofon 800 200 200, kam můžete v pracovních dnech od 10 do 16 hodin směřovat své telefonické dotazy týkající se fondů EU. V Eurocentrech     Úřadu vlády si můžete domluvit osobní schůzku, zkonzultovat své dotazy týkající se fondů EU a získat tištěné materiály;

 • s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o fondech EU a možnostech získání dotací z jednotlivých operačních programů vytváří NOK MMR také mediální kampaně, tiskové zprávy, vydává a distribuuje informační materiály o fondech EU a o stavu čerpání atd.

Níže naleznete příklady zrealizovaných aktivit a další informace týkající se publicity fondů EU.


 

Logolinky   

Připojené soubory