Pravidla soutěže Poznej projekt 2016

 
 1. Soutěž „Poznej projekt!“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „vyhlašovatel“), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor publicity EU. Účelem soutěže je zviditelnění konkrétní a přínosné pomoci peněz čerpaných z evropských fondů.
 2. Soutěž probíhá od 7. 3. 2016 do 19. 6. 2016. 
 3. Přihlášení do soutěže probíhá odesláním vyplněného elektronického formuláře (dotazník), který se nachází na internetové stránce soutěže www.dotaceEU.cz/poznejprojekt (dále jen „internetové stránky soutěže“).
 4. Do soutěže se přijímají odpovědi na otázky prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže. Soutěžní otázky tematicky souvisejí s realizovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie nacházejícími se na území České republiky.
 5. Do soutěže budou zařazeni ti, kteří odpověděli správně na všechny soutěžní otázky a uvedli ověřitelné kontaktní údaje. Tito soutěžící budou automaticky zařazeni do losování o ceny, které budou probíhat po celou dobu trvání soutěže.
 6.  Ze soutěžících, kteří se zúčastnili minimálně 12 kol  (z celkových 15) a odpoví na všechny otázky správně, bude vylosován (počítačem) výherce hlavní ceny
 7. Ceny jsou uvedeny na internetových stánkách soutěže.
 8. Jeden soutěžící se může účastnit soutěže v každém kole pouze jednou. Jedno kolo trvá jeden týden. Losování probíhá jednou týdně. Slosování se účastní zástupci MMR. Výherce vylosuje počítač.
 9. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora - Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a bude předána dalšímu kandidátovi v pořadí.
 11. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 12. Vyhlášení vítězů  jednotlivého kola proběhne do 14 dnů od ukončení daného kola.
 13. Vylosovaní výherci budou vyrozuměni pomocí e-mailové adresy daného soutěžícího, která bude uvedena ve formuláři při zaslání odpovědi. Tato adresa  musí být platnou e-mailovou adresou soutěžícího. V emailu bude výherce vyzván k poskytnutí doručovací adresy, na kterou mu bude cena zaslána. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího do 21 dnů od losování, bude ze soutěže vyřazen a cena předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 14. Organizátor soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů.
 15. Seznam vítězů a vylosovaných výherců bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže.
 16. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.
 17. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 18. Soutěžící odesláním vyplněného elektronického formuláře na internetových stránkách soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
 19. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 20. Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže.
 21. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.