Pravidla soutěže Poznej projekt 2018

 
 
 1. Soutěž „Poznej projekt“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „vyhlašovatel“), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor publicity EU. Účelem soutěže je zviditelnění konkrétní a přínosné pomoci projektů podpořených z čerpaných prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.
 2. Soutěž probíhá od 5. 3. 2018 do 13. 5. 2018(tj. 10 týdnů). 
 3. Přihlášení do soutěže probíhá odesláním odpovědi do soukromé zprávy na Facebookové stránce Soutěžte s fondy     EU.
 4. Do soutěže se přijímají odpovědi, které obsahují správný název projektu, jehož výstup je na obrázku vyobrazen. Obrázek je zakryt a každý pracovní den se budou na fotografii projektu odkrývat pole a zveřejňovat indicie vedoucí ke správné odpovědi. Jedná se o fotografie související s realizovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie nacházejícími se na území České republiky.
 5. Soutěž vyhrává soutěžící, který pošle správný název projektu jako první. Rozhoduje čas přijetí správné odpovědi. Následující pracovní den bude uveřejněn nový projekt s některými odkrytými políčky a soutěž pokračuje dalším kolem.
 6. Ceny jsou uvedeny na internetových stánkách soutěže.
 7. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora - Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a bude předána dalšímu kandidátovi v pořadí.
 9. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 10. Vyhlášení vítězů jednotlivého kola proběhne do 14 dnů od ukončení daného kola.
 11. Výherce bude obeznámen pomocí zpráv na Facebooku a bude vyzván k zaslání doručovací adresy, na kterou bude výhra odeslána. Komunikace s výhercem bude poté probíhat pomocí e-mailové adresy výherce, kterou uvede v soukromé poště Facebooku. Pokud se nepodaří kontaktovat výherce do 21 dnů od losování, bude ze soutěže vyřazen a cena předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 12. Organizátor soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů.
 13. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže a na Facebookových stránkách soutěže.
 14. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.
 15. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 16. Soutěžící přihlášením do soutěže automaticky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 18. Soutěžící se účastí do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže.
 19. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.