Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007—2013

23.02.2009: Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007—2013.

Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007—2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování).

Alokace pro ČR na roky 2007—2013 podle Cílů

€, běžné ceny   2007—2013
Konvergence 25 883 511 035
  Strukturální fondy 17 140 260 798
Fond soudržnosti 8 819 022 439
Konkurenceschopnost (Praha) 419 093 449
Přeshraniční a transnac. spolupráce 389 051 107
  z toho: přeshraniční 275 599 077
dodatečná přeshraniční 75 990 880
transnacionální 37 461 150
Celkem soudržnost 26 691 655 591


Alokace pro ČR na roky 2007—2013 podle operačních programů


Operační program Fond €, běžné ceny
Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546
Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884
Životní prostředí ERDF + FS

4 917 867 098

ERDF 702 482 212
FS 4 215 384 886
Doprava ERDF + FS 5 759 081 203
ERDF 1 155 443 650
FS 4 603 637 553
Integrovaný operační program ERDF

1 582 390 162

Regionální operační programy ERDF

4 659 031 986

Střední Čechy ERDF 559 083 839
Jihozápad ERDF 619 651 254
Severozápad ERDF 745 911 021
Jihovýchod ERDF 704 445 636
Severovýchod ERDF 656 457 606
Moravskoslezsko ERDF 716 093 217
Střední Morava ERDF 657 389 413
Technická pomoc ERDF 247 783 172
Lidské zdroje a zaměstnanost ESF

1 837 421 405

Vzdělávání pro konkurenchopnost ESF 1 828 714 781
Praha - Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005
Praha - Adaptabilita ESF 108 385 242

Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky (pdf - 190,42 KB)

Roční rozdělení finančních prostředků u jednotlivých členských států je v souladu s kritérii a metodikou uvedenou v příloze všeobecného nařízení k SF a FS (pdf - 1,41 MB) (tzv. "berlínská" metodika).

Rozložení finančních prostředků SF a FS v období 2007—2013 mezi jednotlivé operační programy bylo schváleno Usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006 (pdf - 78,45 KB) jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o NSRR ČR a operačních programech a pro dopracování konečných verzí operačních programů.