Prováděcí nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013

23.02.2009: Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a dále k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanovující prováděcí pravidla pro nařízením č. 1080/2006 a 1083/2006:


Nařízení 1080/2006 a 1083/2006 ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013.