Národní rozvojový plán České republiky 2007—2013

23.02.2009: První pracovní návrh Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007—2013, verze k lednu 2006.

O Národním rozvojovém plánu ČR 2007—2013

Národní rozvojový plán ČR 2007—2013 definuje strategii rozvoje České republiky pro období 2007—2013. Vychází z textů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásad y Společenství) i domácí
(Strategie udržitelného rozvoje    , Strategie hospodářského růstu    , Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007—2013 a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu .

Prioritní osy a cíle NRP vycházejí z definované strategie a následně jsou promítnuty do struktury operačních programů.

Národní rozvojový plán 2007—2013 dále popisuje nastavení systému koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Klíčové body tohoto systému budou promítnuty do Národního strategického referenčního rámce.

Harmonogram přípravy ČR na další programovací období schválila vláda ČR usnesením č. 245 z 2. března 2005 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007—2013.

Koordinace přípravy

Nejvyšší formální institut koordinace přípravy ČR na další programovací období 2007—2013 je Řídicí a koordinační výbor. Ve výboru jsou zastoupeny orgány státní správy (věcně příslušná ministerstva, ÚV), regiony soudržnosti ČR, hospodářská komora, ČSÚ a další subjekty (vysoké školy, podnikatelé, odbory, neziskový sektor).

Dokumenty ke stažení:


Vztah NRP k Národnímu strategickému referenčnímu rámci

NRP představuje nejvýznamnější východisko pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007 až 2013. V této souvislosti slouží NRP také jako podkladový materiál pro vyjednávání NSRR s Evropskou komisí (EK).

Návrh rozložení programů podpory ČR v letech 2007-13:

rp

Harmonogram dalšího postupu

Národní strategický referenční rámec byl v březnu 2007 zaslán k oficiálnímu vyjednávání s EK. Ukončení vyjednávání o NSRR se očekává na konci května 2007. Až po jeho odsouhlasení EK může Česká republika začít s Komisí vyjednávat podobu budoucích operačních programů.

Aktuální vývoj jednání o operačních programech můžete sledovat v sekci Stav jednání o operačních programech v období 2007—2013.
 


Související informace naleznete v následujících článcích: