Úloha ŘKV při přípravě dokumentů na roky 2004 až 2006

24.02.2009: Řídící a koordinační výbor během předvstupního období projednával přípravu Česka na politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, a to včetně přípravy programových dokumentů - Národního rozvojového plánu ČR 2004—2006 a souvisejících operačních programů.

Statut a jednací řád ŘKV schválila vláda ČR na svém zasedání dne 21. března 2001 usnesením č. 273 (zrušen usnesením č. 245/2005). Ministr pro místní rozvoj zřídil Řídící a koordinační výbor rozhodnutím č. 36/2001 ze dne 6. června 2001 a na návrh ministrů, předsedů Regionálních rad a statutárních orgánů komor, svazů a ostatních institucí jmenoval členy (34) a předsedu výboru. Hlavním úkolem výboru bylo koordinovat přípravu a realizaci programů Evropské unie v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti a koordinovat systémová opatření nutná pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, včetně projednávání materiálů souvisejících s vyjednáváním Kapitoly 21 - regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů. V oblasti vyhodnocování efektivnosti a účinnosti monitoral programy hospodářské a sociální soudržnosti a předvstupní programy - Phare, Ispa, Sapard.

Postup přípravy NRP 2004—2006 byl projednáván na jednáních Pracovní skupiny Řídicího a koordinačního výboru pro programování, ve které byly zastoupeny příslušné resorty a regiony. PS ŘKV pro programování byla ustavena usnesením č. 1/2002 ŘKV ze dne 27. února 2002. Účelem vytvoření Pracovní skupiny bylo koordinovat a zajistit jednotný přístup při přípravě programových dokumentů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Zápisy z jednání ŘKV: