SEA pro NRP 2007+

24.02.2009: Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007—2013 na životní prostředí (SEA NRP) zpracovává tým expertů pod vedením Regionálního environmentálního centra ČR.

SEA NRP probíhá v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatelem koncepce je Ministerstvo pro místní rozvoj, příslušným úřadem pro posuzování ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.

Dokumenty

Všechny relevantní dokumenty lze nalézt na této stránce a v Informačním systému SEA na adrese http://www.ceu.cz/EIA/SEA    .

SEA tým

Posouzení zpracovává tým expertů (SEA tým) ve složení:

  • Mgr. Martin Smutný (REC ČR)
  • Ing. Jiří Dusík (REC CEE)
  • Mgr. Simona Kosíková Šulcová (REC ČR)
  • Ing. Marie Tichá (MT KONZULT)
  • MUDr. Eva Rychlíková (SZÚ)
  • Ing. Miroslav Šafařík (Porsenna)
  • Ing. Jana Svobodová, Ing. Eva Macurová, (CpKP střední Čechy)
  • RNDr. Petr Blahník (AOPK)


SEA proces je založen na průběžném hodnocení jednotlivých vznikajících částí NRP, což vede k jejich optimalizaci z hlediska životního prostředí. Velký důraz bude kladen na komunikaci se zpracovatelem NRP (Ministerstvo pro místní rozvoj) a s příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí (Ministerstvo pro životní prostředí).

Konference SEA NRP

V rámci zapojení veřejnosti do procesu SEA NRP byla vytvořena e-konference na adrese

sea.nrp@reccr.cz, kde je možné se emailovou formou zaregistrovat. Zaregistrovaní účastníci budou dostávat emailem průběžně dostávat všechny informace týkající se procesu SEA Národního rozvojového plánu. Současně budou mít možnost se zapojit do diskuse s ostatními registrovanými členy e-konference a připomínkovat zasílané podklady, výstupy SEA NRP a NRP.

Kontakt

V případě potřeby kontaktuje koordinátora SEA týmu:

Mgr. Martin Smutný

e-mail: martin.smutny@reccr.cz
tel: +420 724 1589 870

Zdroj: Regionální enviromentální centrum ČR

Dokumenty ke stažení: Prezentace pro 3. ŘKV SEA NRP