Evropská územní spolupráce

Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS) realizovému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací).

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.

Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Pro operační programy přeshraniční a Nadnárodní spolupráce je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno 389 miliónů €. V případě ostatních programů cíle Evropské územní spolupráce tvoří rozpočet programu příspěvky z fondů EU a zúčastněných států. Rozpočet programů je pro všechny členské země společný a nejsou zde určeny alokace fondů EU pro jednotlivé státy. Z fondů EU je pro OP Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 miliónů €, pro OP ESPON 2013 činí alokace z fondů 34 miliónů € a pro OP INTERACT II 34 milióny €.

Indikativní alokace prostředků z fondů EU pro Českou republiku v cíli EÚS pro operační programy, kde existuje rozdělení mezi zúčastněné státy

Jaké projekty lze z operačních programů cíle Evropská územní spolupráce financovat?

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

OP Přeshra​niční spolupráce

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

Jde o samostatné dokumenty spravované samostatnými řídícími orgány, zaměřují se např. na následující témata: společný rozvoj a zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací, kooperace při integraci postižených osob do společnosti, podpora efektivního systému přeshraniční protipožární a protipovodňové ochrany a ochrany před katastrofami, budování čistíren odpadních vod, posílení environmentálního vzdělávání, ochrana a obnova památek, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, zřizování a činnost turistických informačních center, podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit apod.

Všechny aktivity podporované v rámci OP přeshraniční spolupráce jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a jedná se o investiční (infrastrukturní) projekty.
 

OP Me​ziregionální spolupráce

Např. výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu, podpora používání informačních a komunikačních technologií, spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům, zlepšení regionální politiky zaměstnanosti, profesního rozvoje, zaškolování a vzdělávání, výměna zkušeností s krizovým plánováním, výměna a přenos znalostí integrovaného a udržitelného přístupu k říčnímu hospodaření, rozvoj návodů pro integrované místní hospodaření s odpady, výměna a přenos znalostí ke zlepšování energetické účinnosti v dopravním sektoru, rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku apod.
 

OP ​Nadnárodní spolupráce

Např. zbudování centrálního evropského znalostního centra pro klíčové kompetenční oblasti, spolupráce inkubátorů v regionech s upadajícím průmyslem, studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední Evropě, zhodnocení systému veřejné dopravy v malých a středně velkých městech, společná nadnárodní strategie pro odpadové hospodářství, nadnárodní projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi, příprava investic pro energeticky úsporná opatření na velkých sídlištích, platforma pro spolupráci mezi městy při přípravě investice do strategických kompetenčních oblastí měst (např. biotechnologické klastry, vědecké parky, atd.), projekt sociálních center na přípravu investicí v oblasti mobilních regionálních služeb (zdravotní péče, služby pro starší občany, atd.), správa a řízení kulturního dědictví, propagace kulturních hodnot větších oblastí apod.
 

INTERA​CT II

Program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Program poskytuje i prostor pro diskuzi o strategiích přeshraničního a nadnárodního regionálního rozvoje a zajištění přenosu inovací. Cílovými skupinami jsou evropské instituce a orgány zajišťující programy evropské územní spolupráce, tj. orgány programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce (např. Řídící orgány, Certifikační orgány, Společné technické sekretariáty).
 

ESPON 2​013

Program slouží k získávání a aktualizování informací o rozvoji regionů, o dopadech realizace politik EU na regiony, poskytuje technickou, metodickou a analytickou podporu procesu územního plánování, zpřístupňování databází a indikátorů územního rozvoje. Formou seminářů, publikací a workshopů poskytuje zpětnou vazbu o výsledcích programu ESPON v praxi apod.
 

URBA​CT II

Operační program URBACT II je programem Iniciativy Evropské komise: „Regiony pro ekonomickou změnu“ pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce financovaný z Evropského  fondu regionálního rozvoje.

OP URBACT II slouží v programovacím období 2007 – 2013 k výměně a získávání zkušeností mezi městy členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje měst. Hlavním cílem programu je zefektivnit politiky a strategie  pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění Lisabonské a Gothenburgské strategie.

Bližší informace naleznete na: www.urbact.cz    

V rámci OP Nadnárodní a Meziregionální spolupráce a OP ESPON 2013 a INTERACT II jsou podporovány neinvestiční projekty.


Uvedený výčet podporovaných aktivit je jen indikativní, v případě OP přeshraniční spolupráce se může u různých přeshraničních programů lišit. Proto je důležité se předem seznámit s podmínkami OP, v jehož rámci by se měl projekt realizovat, a to včetně ověření, kdo je u toho kterého typu podporované činnosti vymezen mezi možnými příjemci podpory.

Bližší informace o operačních programech přeshraniční spolupráce lze získat u Řídících orgánů. Pro informace o OP Nadnárodní a Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013 a INTERACT II se lze obracet na jejich Kontaktní místa v ČR.