Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe)

Operační program Nadnárodní spolupráce spadající mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Jaké projekty jsou z OP Nadnárodní spolupráce financovány?

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí přispívajících k dosažení konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.
 Grafické znázornění zóny Střední Evropa.

Jak je OP Nadnárodní spolupráce financován?

OP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Je program nějak členěn?

OP Nadnárodní spolupráce obsahuje 5 priorit rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny:

  • Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě

  • Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní

  • Odpovědné užívání životního prostředí

  • Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů

  • Technická pomoc

Aktuální dokumenty programu naleznete na jeho oficiálních stránkách    .

Novinky

16.01.2015 - dopracovaná verze publikace s projekty z programového období 2007-2013

28.11.2014 - Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na webu CRR s účinností ...

21.11.2014 - Sledujte nás @CEProgramme_CZ

12.06.2014 - Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Aktualizace se týká příloh č. 5 (kontakty), a č. 4a a ...

11.04.2014 - Otevřena registrace na Výroční konferenci OP Central Europe

Central Europe

Základní informace

Web OP

Stránky programu v Českém jazyce

Oficiální stránky programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) ENG

Žadatelé o podporu

veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty

Řídící orgán

Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku

Kontaktní mís​to v ČR:

Národní koordinátor a kontaktní místo
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1