Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jak je Cíl 3 ČR - Bavorsko financován?

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 (Cíl 3 ČR - Bavorsko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) vyčleněno 115,51 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 20,38 mil. €.

Jaké projekty jsou z Cíle 3 ČR - Bavorsko podporovány?

Cíl 3 ČR - Bavorsko obsahuje 2 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou tyto:

  • Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

  • Rozvoj území a životního prostředí

Novinky

12.01.2015 - Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 16. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 11. a 12.11 ...

23.12.2014 - Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské ...

01.08.2014 - Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 15. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 21. a 22 ...

07.07.2014 - Od 7.7.2014 do 18.8.2014 je možné podávat stanoviska v rámci veřejné konzultace k návrhu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Návrh programu je ...

02.06.2014 - Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována Příručka pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Aktualizace se týká ...

OP ČR - Bavorsko

Základní informace

Žadatelé o podporu 

Veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami, nestátní neziskové organizace

Řídící orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie
Prinzregentenstraße 28
805 38  München

Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1

Další informace

Stránky programu v češtině: www.dotaceEU.cz
 

Seznam příloh