Operační program INTERACT II

Operační program Interact II (INTERACT "Sharing Expertise") je v rámci strukturálních fondů součástí Cíle 3 - Evropská územní spolupráce politiky soudržnosti EU pro období 2007-2013. Program je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších zemí zapojených do programu, zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.

Důraz je kladen na externí komunikaci a posílení šíření dosažených výsledků. Zdrojem informací a komunikačním systémem pro program INTERACT II je internetová databáze a intranet. Program INTERACT II institucionálně spolupracuje např. s Výborem regionů a s programy ESPON 2013 a URBACT II. V rámci programu INTERACT II nejsou realizovány nové projekty a není určen široké veřejnosti.

Jaké jsou cíle programu?

INTERACT II svým zaměřením sleduje:
  • zlepšení efektivnosti územní spolupráce,

  • přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce,

  • poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění přenosu inovací.

INTERACT II se člení na prioritní osy, které rozdělují čerpání prostředků. Tyto priority má program dvě:

  • Rozvoj a dodání služeb,

  • Technická asistence.

Jaká je řídící struktura programu?

Řídícím orgánem je Bratislavský samosprávný kraj, kde má sídlo i Sekretariát programu. INTERACT II dále využívá čtyři Kontaktní místa programu, to Valencii (Španělsko), Viborg (Dánsko), Vídeň (Rakousko) a Turku (Finsko). Národním koordinátorem i Národním kontaktním místem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Program INTERACT II byl schválen Evropskou komisí 4. prosince 2007.

Novinky

23.05.2013 - Řídící orgán operačního programu INTERACT, který je součástí programů Cíle 3 Evropské územní spolupráce, vyhlásil výběrové řízení na zpracovatele ex-ante hodnocení OP INTERACT III 2014-2020.

28.06.2012 - Zveme Vás na oslavy Evropské dne spolupráce. Přijďte se pobavit a seznámit s zajímavými iniciativami, které vznikly z projektů programů Evropské územní spolupráce.

09.08.2010 - INTERACT Point Viborg, který je jedním ze čtyř bodů programu INTERACT II hledá do svého týmu dva nové zaměstnance. 

INTERACT II

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu INTERACT II

Řídící orgán

Bratislavský samosprávný kraj

Kontakt v ČR

Národní koordinátor a kontaktní místo
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Mgr. Milada Hroňková
Tel: +420 234 154 010
Fax: +420 234 154 007
E-mail: hromil@mmr.cz