Operační program Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC)

Program Meziregionální spolupráce je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Jaké typy projektů mohou být z programu realizovány?

Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy - TYP 1) aktérů na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe. Druhým typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track- TYP 2) prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům.

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko.

Grafické znázornění mapy pokrytí OP Meziregionální spolupráce.

Jak je program financován?

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro něj vyčleněno 321,32 mil. €, které mají být z národních veřejných zdrojů zúčastněných států doplněny o 83,77 mil. €. České veřejné zdroje se budou na financování programu podílet 0,17 mil. €. V rámci programu neexistuje specifická finanční alokace pro jednotlivé země.

Je program nějak členěn?

Operační program obsahuje 3 priority, které jej rozdělují na logické celky specifikující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné priority podpořeny:

  • Inovace a znalostní ekonomika

  • Životní prostředí a ochrana před riziky

  • Technická pomoc

OP Meziregionální spolupráce byl schválen Evropskou komisí 11. září 2007.

Novinky

28.11.2014 - Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na webu CRR s účinností ...

12.06.2014 - Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Aktualizace se týká příloh č. 5 (kontakty), a č. 4a a ...

17.04.2014 - Program INTERREG IVC bude organizovat jednodenní konferenci o výsledcích programu a trendech v jednotlivých oblastech politik územního rozvoje. Konference na tematickou kapitalizaci se uskuteční v Bruselu 22. května ...

05.02.2014 - Operační program INTERREG EUROPE bude navazovat v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Program bude pokrývat celé území EU ...

19.03.2013 - Dne 11.dubna 2013 se v Praze uskuteční seminář OP meziregionální spolupráce INTERREG IVC zaměřený na výsledky projektů realizovaných v rámci tohoto programu na území České republiky a perspektivách meziregionální ...

INTERREG IVC

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu Meziregionální spolupráce

Žadatelé o podporu

Veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům.

Řídící orgán

Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii

Kontaktní místo v ČR

Národní kontaktní místo OP Meziregionální spolupráce
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Seznam příloh

Užitečné odkazy