10. zasedání Monitorovacího výboru v Liberci

21.02.2013: Ve dnech 29. a 30.1.2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru programu.
Ve dnech 29. a 30.1.2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru programu. Před tímto zasedáním bylo předloženo 85 žádostí o dotaci, z nichž 59 bylo zaregistrováno a tedy projednáváno na Monitorovacím výboru. Členové Monitorovacího výboru doporučili 39 žádostí k financování - přehled těchto projektů včetně tabulky navázání prostředků ERDF je zveřejněn na oficiálních stránkách programu    .

Monitorovací výbor Programu rozhodl, že finanční prostředky ve výši 4,6 mil. EUR, které nebudou využity v rámci prioritní osy 4  - Technická pomoc, budou, za předpokladu souhlasu Evropské komise, přesunuty na financování projektů v oblasti cestovního ruchu, tj. do oblasti podpory 2.2. Část těchto prostředků ve výši cca 2,2 mil. EUR bude použita na financování náhradních projektů, které byly schváleny v Liberci. Zbývající částka, tj. 2,4 mil. EUR pak bude určena pro financování projektů nově předložených projektů. Tato částka může ještě vzrůst o úspory, které vzniknou u aktuálně realizovaných projektů.

Důvodem pro přesun projektů z technické pomoci do oblasti podpory 2.2 je skutečnost, že v oblasti cestovního ruchu program zatím nedosahuje stanoveného cíle, který je vyjádřen monitorovacím ukazatelem "Počet nových nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu". S ohledem na tuto skutečnost budou přijímány a schvalovány pouze projekty, které k naplňování tohoto indikátoru přispějí, tj. pouze projekty zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu jako jsou např. cyklostezky, rozhledny, muzea, infocentra, skanzeny apod.

Vzhledem k tomu, že půjde o investiční projekty a jejich realizace musí být ukončena nejpozději do poloviny roku 2015, stanovil Monitorovací výbor poslední termín pro podání těchto žádostí do oblasti podpory 2.2 na 2. dubna 2013.

Termín přijímání projektových žádostí do ostatních oblastí podpory, ve kterých jsou ještě k dispozici finanční prostředky, tj. do oblastí podpory 2.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí, 3.2 - podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit je stanoven na 17. června 2013.