Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013

Operační program byl zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Způsobilost výdajů projektů končila k 31. 12. 2015 a v letošním roce ještě byly předkládány závěreční žádosti o refundace. Čerpání finančních prostředků z tohoto dotačního titulu dosáhlo 92%. Konečná výše procenta čerpání finančních prostředků tohoto programového období bude ještě upřesněna.

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013 (OP ČR – Slovensko) byl určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je ve všech programových obdobích důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Financování OP ČR - Slovensko

OP ČR - Slovensko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a bylo  pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 92,74 mil. €, které byly z českých a slovenských národních veřejných zdrojů doplněny o 16,37 mil. €. Pro českou stranu bylo z fondů EU plánováno 56,55 mil. €, tedy přibližně 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Projekty podporované z OP ČR - Slovensko

OP ČR - Slovensko zahrnoval 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky specifikující, jaké typy projektů lze  v rámci příslušné priority podpořit. Názvy prioritních os:

  • Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

  • Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

  • Technická pomoc

Programový dokument OP ČR – Slovensko je k dispozici na oficiálních stránkách Programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007–2013    .

Novinky

04.12.2014 - V návaznosti na žádost ŘO pro PCS SR-ČR schválil certifikační orgán mimořádný termín na předložení technické souhrnné žádosti o platbu.

OP ČR - Slovensko

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky OP ČR - Slovensko

Žadatelé o podporu

Veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod.

Řídící orgán

Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR

Národní orgán  v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1