Aktualizace příloh Pokynů pro české příjemce dotace

30.03.2012:

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 55/2012 Sb., jímž se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. dubna 2012 dochází k aktualizaci příloh Pokynů pro české příjemce dotace, přílohy č. 8b: Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. Na základě zákona č. 55/2012 Sb. dojde ke snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Nové postupy jsou platné pro všechny projekty, u nichž byla Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF uzavřena 1. 4. 2012 nebo později.

U projektů, kde byla Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF uzavřena před 1. 4. 2012, platí dosavadní postupy. Upozorňujeme však, že u veřejných zakázek malého rozsahu je jejich platnost omezena horním limitem pro veřejné zakázky malého rozsahu, který je stanoven v § 12, odst. 3 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejné zakázky, které tyto limity překračují, musí být zadávány dle postupů uvedených v zákoně