Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007–2013

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007–2013 (OP Rakousko – ČR) se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

OP Rakousko - ČR je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.

Jak je OP Rakousko - ČR financován?

OP Rakousko - ČR spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 107,44 mil. €, které mají být doplněny z českých a rakouských národních veřejných zdrojů. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. €.

Za jakých podmínek je pomoc poskytnuta?

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z OP Rakousko – ČR podporovány?

OP Rakousko - ČR obsahuje 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí činností, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

  • Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

  • Technická pomoc

Všechny aktuální dokumenty najdete na oficiálních stránkách programu    .

Novinky

12.09.2016 - V programovém období 2007-2013 bylo realizováno 207 projektů, kterým bylo vyplaceno celkem 95,6 mil. eur prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

30.05.2014 - Formou metodického pokynu Národního orgánu byly aktualizovány přílohy č. 17a a 17b upravující závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

17.07.2013 - Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována kapitola 5.3 – Změna termínů předkládání Monitorovacích zpráv Pokynů pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Rakousko - Česká ...

26.02.2013 - Upozorňujeme české partnery, že v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze ...

25.01.2013 - 14.1. 2013 – Metodickým pokynem č. 1 byl v Pokynech pro české žadatele aktualizován seznam nezpůsobilých výdajů a dále byl aktualizován Pokyn pro české příjemce dotace.

OP ČR - Rakousko

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu Rakousko - ČR

Žadatelé o podporu:

​Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace

Řídící orgán 

Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska

Národní orgán  v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1