Vydání Metodického pokynu č. 4 k Pokynům pro české příjemce dotace

12.04.2012:
Byl vydán Metodický pokyn č. 4 k Pokynům pro české příjemce dotace, který aktualizuje přílohu č. 17b "Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem". Jedná se o výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.
Metodický pokyn č. 4 je platný pro všechny veřejné zakázky vyhlášené 16. dubna 2012 a později.
Metodický pokyn č. 4 k Pokynům pro české příjemce dotace je k dispozici zde.    

(12.4.2012)