Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (OP Sasko - ČR) je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen.

Jak je OP Sasko - ČR financován?

OP Sasko - ČR spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být doplněny z českých a německých národních veřejných zdrojů o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč), což činí přibližně 0,25 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z OP Sasko - ČR podporovány?

OP Sasko - ČR obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prority jsou následující:

  • Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

  • Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

  • Zlepšení situace přírody a životního prostředí

  • Technická pomoc

Všechny aktuální dokumenty programu naleznete na oficiálních stránkách programu.    

Novinky

09.09.2013 - Náměstek ministra pro místní rozvoj, Michal Janeba, navštívil dnes (9. září 2013) společně se saským státním ministrem životního prostředí a zemědělství Frankem Kupferem několik přeshraničních projektů v česko-saském ...

10.08.2012 - Přehled změn dokumentů k zadávání veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým kooperačním partnerům v rámci OPPS ČR-Sasko 2007 - 2013 lépe se zorientovat v jakém ...

30.07.2012 - Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádosti v programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou ...

28.06.2012 - V souvislosti s aktualizací metodiky NOK v oblasti zadávání veřejných zakázek byla tato oblast upravena také v programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem.

12.04.2012 - Metodickým pokynem je aktualizována příloha č. 8b Příručky "Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek neupravených zákonem". Tato aktualizovaná verze Doplňujícího výkladu je platná pro všechna ...

OP ČR - Sasko

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky OP Sasko - ČR

Žadatelé o podporu

​Územní samospráva, stát, školy, neziskové organizace, výzkumné instituce

Řídící orgán

Saské státní ministerstvo hospodářství a práce

Národní orgán  v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Na Příkopě 3-5
110 00 Praha 1