Vytvoření nové oblasti podpory jako reakce na povodně 2010

10.12.2010: Monitorovací výbor programu po ničivých povodních v roce 2010 rozhodl o podpoře postiženým územím formou vytvoření nové oblasti podpory "Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi", do níž budou alokovány prostředky ve výši 9.572.068 EUR. Tyto prostředky mohou být využity na opatření k odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podporu preventivních opatření souvisejících s povodněmi až do 31.12.2011.
Prostředky ve výši 9.572.068 EUR mají být realokovány do prioritní osy č. 1 na dobu omezenou do 31. prosince 2011. Finanční prostředky, které nebudou navázány do tohoto rozhodného termínu, budou následně převedeny do jiných oblastí podpory.

Konkrétní aktivity zmíněné nové oblasti podpory jsou:

Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy:
- rekonstrukce přístupových komunikací (např. silnic, mostů a s nimi spojených cest pro pěší a cyklostezek) k hraničním přechodům
- rekonstrukce důležitých silničních přivaděčů k přeshraničním dopravním osám

Přeshraniční opatření v oblasti záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany:
- potřebné investice do stavebních opatření a opravy, resp. opětného pořízení vozidel vybavených speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje odpovídající přiměřeným standardům, pokud jsou tyto investice v bezprostřední souvislosti s povodněmi a slouží ke zlepšení přeshraniční spolupráce, resp. mají za cíl vytvoření kapacit potřebných pro zajištění bezpečnosti v dotačním území zasaženém povodněmi

Protipovodňová ochrana a přeshraniční krizové řízení:
- koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové ochrany
- optimalizace přeshraničního krizového řízení při odvracení nebezpečí, které nespadá do kompetence policejních složek

Podmínkou schválení projektů v této oblasti je povolení Evropskou komisí.

Ing.Romana Zelenková
10.12.2010