Zasedání Monitorovacího výboru dne 9. - 10.12.2008 na Božím Daru

26.02.2009:

Členové Monitorovacího výboru Programu Cíle 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko schválili na svém zasedání celkem 17 binárodních projektů na podporu přeshraniční spolupráce. Tímto bude v rámci programu z prostředků Evropské unie pro realizaci navázáno zhruba 19,23 milionů euro. Celkové náklady na tyto projekty činí přibližně 22,82 milionů euro.

Ve stěžejní prioritní ose programu Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území bylo podpořeno 13 projektů. Schváleny byly projekty "Společného fondu malých projektů" čtyř euroregionů, které umožňují řízení, realizaci a hospodaření s Fondem malých projektů, díky němuž mohou být realizovány menší projekty na lokální úrovni v příhraničí. Euroregionu Elbe/Labe byla kromě toho ještě schválena realizace projektu "Euroregionální práce". Na rozvoj přeshraničních dopravních propojení se zaměřuje projekt dopravního sdružení ZVON Bautzen ve spolupráci s Libereckým krajem v projektu LUISE - přeshraniční studie proveditelnosti a udržitelnosti trati Liberec - Seifhennersdorf. Město Boží Dar se svými sousedními obcemi Breitenbrunn, Oberwiesenthal a Loučná dobuduje pomocí projektu "Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - I.etapa" další úseky silnic, turistických cest a cyklostezek. Projekt Krajského úřadu Ústeckého kraje a Zemského úřadu Saské Švýcarsko "Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (optimalizace přeshraniční koordinace a krizového managementu k zajištění odvrácení nebezpečí)" napomůže zlepšení bezpečnosti v pohraničí. Leibniz-Institut pro ekologický rozvoj e.V. (IÖR) v Drážďanech společně se Zeměměřičským úřadem v Praze přispěje svým projektem "Homogenizace základních geografických dat na hranicích mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou" společnému využití geografických dat. Dotaci dále získaly přeshraniční vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Na česko-saské hranici tak mohou realizovat své projekty Koordinační centrum pro česko-německou výměnu mládeže Tandem Regensburg a Plzeň v projektu "Odmalička - von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení", který jezaměřen na jazykovou animaci pro předškolení děti a Saské sdružení dětí - Most e.V. z Chemnitz společně s Domem dětí a mládeže Ústeckého kraje v projektu "Vyrůstat - srůstat v sasko -českém pohraničí", který nabízí mimoškolní vzdělávací a setkávací aktivity pro dětí a mládež. Integrovaná střední škola Sokolov vybuduje pro přípravu na budoucí povolání "Solární školu - regionální výukové středisko obnovitelných zdrojů energie" a zařadí se tak do mezinárodní sítě Solarteur, ve které je i projektový partner Vzdělávací institut Pscherer v Legenfeldu. Dotace bude využita také na kulturu. Hudební nabídka v rámci projektu "The International Jazz Festival Litvínov / Sasko - české jazzové světy 2009 - 2011" Základní umělecké školy v Litvínově oživí kulturní vyžití v regionu.

Pro oblast Rozvoje hospodářství a cestovního ruchu byl schválen 1 projekt. Spolek pro textilní a oděvní průmysl severovýchodního Německa se sídlem v Chemnitz společně s Technickou Universitou v Liberci získal finanční podporu na "Inovační centrum pro individuální textilní produkty orientované na zákazníky (InCoTex).

V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny 3 projekty. V projektu "Zelená síť Krušné hory: vytvoření přeshraničních synergií mezi oblastmi Natura 2000 a rozvojem venkova v Krušnohoří" navrhne Leibniz-Institut pro ekologický rozvoj e.V. (IÖR) v Drážděnech společně s Fakultou životního prostředí University J.E.Purkyně v Ústí nal Labem řešení této tématiky. Problematiku životního prostředí řeší i další projekty: projekt "Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o." kooperačních partnerů Křesťansko-sociálního vzdělávacího centra v Miltitz a Venkovského prostoru o.p.s. v Liberci. a také projekt "Natura 2000 bez hranic" pod vedením sdružení Čmelák - společnost přátel přírody v Liberci.

 

Pod vedením českého partnera bude realizováno celkem 5 projektů, saští lead partneři zodpovídají za realizaci celkem 12 projektů. V porovnání s předchozí přeshraniční Iniciativou Interreg III A vzrostly v Programu Cíl 3 významně požadavky na kvalitu spolupráce. Aby bylo možno získat dotaci z Programu Cíle 3 musejí být splněna minimálně dvě ze čtyř kritérií: "společné plánování", "společná relizace", "společné financování" a "společný personál".

Česká republika a Svobodný stát Sasko mají na podporu přeshraniční spolupráce do konce roku 2013 ve společném příhraničí k dispozici celkem 207 milionů euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Programem Cíle 3 podporuje Evropská unie vyrovnaný hospodářský, sociální a ekologický rozvoj česko-saského dotačního území a posílení spolupráce v regionu.

Zájemci naleznou i Informace k podání žádosti a kontakty na internetové prezentaci http://www.ziel3-cil3.eu    . Dotazy k možnostem získání podpory na přeshraniční spolupráci zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu.