Operační program URBACT II

Operační program URBACT II (URBACT II) je programem Iniciativy Evropské komise: „Regiony pro ekonomickou změnu“ pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

URBACT II slouží v programovacím období 2007–2013 k výměně a získávání zkušeností  mezi městy členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje měst. Hlavním cílem programu je zefektivnit politiky a strategie  pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění Lisabonské a Gothenburgské strategie.

Jaké je konkrétní zaměření programu?

Konkrétními cíly programu URBACT II je usnadnit výměnu zkušeností a znalostí především mezi městy, a to na politické, řídící, ale i realizační úrovni, šířit dobrou praxi (good practice)  výměnou zkušeností, zajištění přenosu know-how a napomáhat, jak politickým činitelům, tak řídícím orgánům operačních programů definovat akční plány trvale udržitelného rozvoje měst.

Jakým způsobem je program realizován?

Operace sloužící k výměně zkušeností na poli urbánního rozvoje jsou realizovány prostřednictvím dvou hlavních nástrojů, které vedou k širokému toku znalostí a zkušeností mezi všemi účastníky OP URBACT II. Jedná se o tématické sítě (Thematic Networks – TN, umožňují výměnu zkušeností a znalostí mezi evropskými městy vytvářením tématických sítí.) a pracovní skupiny (Working Groups – WG, spojují jednotlivé partnery, aby se zabývali urbánními otázkami, kde jejich výstupem jsou politiky, doporučení a praktické nástroje pro města).

Jaké jsou prioritní osy programu?

Program URBACT II je rozdělen na 2 tématické prioritoní osy a jednu technickou prioritní osu, kterí slouží k zabezpečení chodu celého programu. Témata a podtémata prioritních os jsou následující:

  • Prioritní osa 1 - Města, motory ekonomického růstu a zaměstnanosti podpora podnikání podpora inovací a znalostní ekonomiky zaměstnanost a lidský kapitál

  • Prioritní osa 2 - Atraktivní a soudržná města integrovaný rozvoj deprivovaných částí města a území, kde takový úpadek hrozí sociální začlenění problematika životního prostředí samospráva a plánování městské výstavby.

  • Prioritní osa 3 – Technická pomoc

Aktuální dokumenty programu URBACT II naleznete na jeho oficiálních stránkách    .

Novinky

21.09.2017 - Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP URBACT III byla otevřena výzva pro předkládání návrhů až pro 25 Sítí přenosu na programové období 2014–2020. Uzávěrka přijímání žádostí: 10. ledna 2018

21.09.2017 - Dne 26. 9. 2017 se od 14:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj (Na Příkopě 3, Praha 1) uskuteční informační den Operačního programu URBACT III k nově otevřené výzvě pro Sítě přenosu.

01.08.2017 - Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč ...

31.05.2017 - Poznamenejte si datum a připojte se k městům v OP URBACT na Festivalu měst OP URBACT v Talinu 4.–5. října 2017!

31.05.2017 - Ve výzvě pro příklady dobré praxe OP URBACT III bylo podáno 270 žádostí. Děkujeme všem městům z celé Evropské unie, která nám žádost poslala!

URBACT II

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu URBACT II

Žadatelé o podporu:

města, regionální orgány, národní orgány, univerzity a výzkumná centra

Řídící orgán:

Ministère français en charge de la politique de la Ville

Národní orgán  v ČR:

Národní kontaktní místo
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
tel.: +420 224 864 020