Operační programy Praha

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá v období 2007—2013 z regionů soudržnosti České republiky jen Hlavní město Praha, ostatní regiony přísluší do cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připraveny dva operační programy (OP): OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.

Na celý cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 419,1 miliónů €. Na operační programy pro Prahu je však vyčleněno jen 343,3 miliónů €, zbývající prostředky cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou rozdělovány prostřednictvím vícecílových tematických operačních programů (Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc). Tyto vícecílové programy budou realizovány na území celé České republiky, včetně Prahy.

Dva OP určené výhradně pro Prahu mají kombinovaný charakter regionálních i tematických programů: jsou určeny jen pro jeden region a týkají se širší škály problémových oblastí než poměrně úzce zaměřené tematické programy cíle konvergence, ale stále rozlišují mezi investičními a neinvestičními typy projektů.

Řídícím orgánem pro oba pražské operační programy cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je Hlavní město Praha.

Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro OP Praha v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

OP Praha

Jaké projekty lze z operačních programů pro Prahu financovat?

Následující příklady podporovaných projektů nelze brát jako konečný výčet, nýbrž jako příklady aktivit, které lze v jednotlivých prioritních osách, resp. oblastech podpory programu financovat.
 

OP Praha Konkurenceschopnost

Např. rozvoj tramvajových tratí, budování záchytných parkovišť, výstavba cyklostezek, rozvoj přípojek Internetu do obytných domů a menších firem, rozvoj e-služeb městské správy, obnova kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů a pozemků (brownfields), revitalizace vodních toků a nádrží, budování protipovodňových opatření, protihlukové zdi podél komunikací, energetické úspory v budovách, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, rozvoj inovačních center, podpora partnerství výzkumných ústavů, Akademie věd ČR, vysokých škol a podniků, podpora zakládání technologicky orientovaných firem, podpora malých a středních podniků apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) tj. investiční (infrastrukturní) projekty.
 

OP Praha Adaptabilita

Např. vzdělávací programy a kurzy zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností, příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem, navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace práce, vzdělávání a odborná příprava pracovníků veřejné správy hl. m. Prahy, programy pro začlenění sociálně znevýhodněných osob na trh práce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ, rozvíjení spolupráce škol, podniků, vysokých škol a institucí z oblasti výzkumu a vývoje, podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF), tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty.


Výše uvedený přehled podporovaných činností je jen ukázkový, podrobný seznam nabízejí operační programy a navazující prováděcí dokumenty, v nichž je také třeba ověřit, kdo je u toho kterého typu podporované činnosti vymezen mezi možnými příjemci podpory.

Bližší informace o tematických operačních programech můžete získat u jejich řídících orgánů.