Operační program Praha Adaptabilita

Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty musí pomáhat v hlavním městě. Platí, že účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských škol. Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR.

Jaká je OP Praha Adaptabilita financování?

OPPA je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z Evropského sociálního fondu je pro OPPA vyčleněno 108,39 mil. €, což činí přibližně 0,41 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Jaké projekty jsou z OP Praha Adaptabilita podporovány?

OPPA obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky. OPPA není (na rozdíl od ostatních operačních programů v ČR) dále konkretizován prostřednictvím tzv. oblastí podpory. Důvodem je relativně malý objem prostředků, které jsou k dispozici v rámci jednotlivých prioritních os:

  • Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

  • Podpora vstupu na trh práce

  • Modernizace počátečního vzdělávání

  • Technická pomoc

Program byl schválen Evropskou komisí dne 16. října 2007.

Novinky

27.01.2015 - Příjem projektových žádostí v rámci 7. výzvy probíhal od 29. září 2014 do 9. října 2014. Výzva byla otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA a bylo na ni vyčleněno 204,8 milionů korun. Celkově bylo předloženo 269 ...

16.12.2011 - Ve čtvrtek 15. prosince Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty předložené v rámci 4. výzvy OPPA. Ukončilo tak několik měsíců trvající výběrový proces. Celkem bylo schváleno 115 ...

16.12.2011 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém posledním zasedání schválilo celkem 115 projektů v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Hlavní město tak rozdělí téměř 360 milionům korun, které přispějí k rozvoji ...

16.12.2011 - Článek obsahuje seznamy všech žádostí předložených ve 4. výzvě, ve kterých je hlavním vodítkem počet bodů získaných v expertním posouzení. Ze seznamů je patrné, kolik bodů musela projektová žádost získat, aby uspěla.

30.11.2011 - V pátek 25. 11. 2011 se od 11 hodin konalo slavnostní otevření Café Restaurantu Hřiště (U arborky 397, Praha 9 - Satalice). Jedná se o sociální podnik zprovozněný v rámci podpořeného projektu z Operačního programu ...

OP Praha Adaptabilita

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky OPPA

Žadatelé o podporu 

Podnikatelé, veřejná správa, organizace zřizované veřejnou správou, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, školy a další

Řídící orgán 

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Seznam příloh