Pomůcka pro určení velikosti podniku

15.05.2009: Pro 2. výzvu v rámci prioritní osy 1 (Podpora rozvoje ekonomiky znalostí) je důležité, aby si zájemci o předložení projektu – pokud se jedná o podnikatelský subjekt - ujasnili, do jaké kategorie dle velikosti jejich podnik patří. Žadatelé, kteří nejsou podnikatelskými subjekty, se nemusejí otázkou velikosti podniku zabývat.

Jedna skupina podporovaných aktivit ve 2. výzvě není otevřená velkým podnikům, konkrétně se jedná o skupinu aktivit A (Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera). Kritéria pro zařazení konkrétního podniku do kategorie velikosti 2. výzva přebírá z přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (k dispozici v sekci Dokumenty     na těchto webových stránkách v oddíle Legislativa    ).

Příloha I Nařízení č. 800/2008 pro rozdělení podniků do kategorií dle velikosti používá parametry počet zaměstnanců, roční obrat, bilanční suma roční rozvahy. 

Počty zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků

Mikropodniky

Mikropodniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Malé podniky

Malým podnikem je podnik, která zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

Střední podniky

Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Velké podniky

Pokud nějaký podnik není dle výše uvedených parametrů ani mikropodnikem, ani malým a ani středním podnikem, patří mezi velké podniky. 

Zohlednění majetkových vazeb žadatele na další podniky

Pro určení, zda podnik splňuje vymezení malého či středního podniku, ale nestačí jen údaje o podnikem přímo zaměstnávaných osobách, jeho ročním obratu a jeho bilanční sumě roční rozvahy. Do výpočtu je nutné zapojit údaje také za všechny partnerské podniky a propojené podniky.

Parametry (např. počet zaměstnanců) za partnerské podniky se do výpočtu započítají jen zčásti podle míry majetkového propojení (buď dle podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech - podle toho, která z hodnot je vyšší; v případě vzájemného vlastnictví se použije vyšší procentuální podíl.

Parametry za propojené podniky se do výpočtu zahrnují celé. 

Příklad pro výpočet počtu zaměstnanců

Žadatel má 50 zaměstnanců, jeho partnerský podnik, který je žadatelem vlastněn ze 40 %, má 20 zaměstnanců, druhý podnik, který žadatele vlastní z 80 % má celkem 15 zaměstnanců.

Výsledná hodnota parametru „počet zaměstnanců“ je výsledkem výpočtu: 50 (za žadatele) + 20*40 % (za partnerský podnik) + 15 (za propojený podnik) = 50 + 8 + 15 = 73.

Další návodné příklady pro výpočet velikosti podniku naleznete v dokumentu Agentury pro poporu podnikání a investic CzechInvest. S laskavým svolením Czechinvetu zveřejňujeme přímý odkaz na tento dokument pojmenovaný Definice MSP - vazby na jiné podniky    .  

Rozdělení podniků podle majetkových vazeb

Nezávislý podnik

Subjekt nevlastní jiné subjekty z 25 % a více procent a ani není jinými subjekty vlastněn z 25 % a více procent.

Partnerský podnik

Partnerskými podniky se jsou podniky, které nejsou propojenými a mezi nimiž platí, že:

  • podnik vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky 25 % a více procent (ovšem ne v rozsahu, který patří do vymezení propojeného podniku) základního kapitálu nebo hlasovacích práv druhého podniku nebo
  • podnik je částečně vlastněn druhým subjektem, a to v rozsahu 25 % a více procent (ovšem ne v rozsahu, který patří do vymezení propojeného podniku) základního kapitálu nebo hlasovacích práv.

Propojený podnik

Propojenými podniky jsou subjekty, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:

  • podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném podniku;
  • podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku;
  • podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské (společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku;
  • podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného podniku, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném podniku. 

Podrobnosti ke stáří a typu používaných dat

Ke kterému období se mají vztahovat posuzované údaje

Pro posouzení velikosti podniku se berou údaje za poslední schválené účetní období. Pokud se údaje týkají nově založené společnosti, mohou být odhadnuty na základě podnikatelského záměru.

V případech, kdy počet zaměstnanců podniku za dané roční období nebo roční obrat či bilanční suma roční rozvahy překročily limity pro některou z kategorií, není to důvodem ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku, jestliže limity nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.

Kdo se myslí zaměstnancem

Jedná se o zaměstnance, osoby pracující pro subjekt v podřízeném postavení, vlastníky-vedoucí pracovníky, společníky zapojené do běžné činnosti podniku přepočtené na plný pracovní úvazek za sledovaný rok.

Jaké kurzy pro převod měn se používají

Pro převod na EUR se použije kurz Evropské centrální banky ke dni účetní závěrky. Kurz je k dispozici na webových stránkách banky    .

 

Zdroj informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html