Operační program Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

OPPK je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z Evropského fondu regionálního rozvoje je pro něj vyčleněno 241,2 mil. €.

Jaké projekty jsou z OP Praha Konkurenceschopnost podporovány?

OPPK obsahuje 4 prioritní osy, které operační program rozdělují na logické celky. Ty jsou dále členěny do tzv. oblastí podpory, které blíže vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
  • Životní prostředí
  • Inovace a podnikání
  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, organizace výzkumu a vývoje a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 21. prosince 2007.

Novinky

03.10.2016 - Webovou prezentaci prahafondy.eu nahrazují nové stránky www.penizeproprahu.cz, kde najdete všechny informace o programu a možnostech čerpání. Tato webová stránka nebude od nynějška upravována ani aktualizována.

03.10.2016 - V souvislosti s technickým řešením etapových rozpočtů v prostředí MS2014+ přistoupil Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) ke zrušení etapových rozpočtů projektu, které byly do této chvíle ...

03.10.2016 - Webovou prezentaci prahafondy.eu nahrazují nové stránky www.penizeproprahu.cz, kde najdete všechny informace o programu a možnostech čerpání. Tato webová stránka nebude od nynějška upravována ani aktualizována.

27.09.2016 - Webovou prezentaci prahafondy.eu nahrazují nové stránky www.penizeproprahu.cz, kde najdete všechny informace o programu a možnostech čerpání. Tato webová stránka nebude od nynějška upravována ani aktualizována.

10.08.2016 - Harmonogram výzev schválený hlávní Plánovací komisí OP PPR dne 20.7.2016 naleznete zde.

OP Praha Konkurenceschopnost

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu Praha Konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu

hl.m. Praha, školy, podnikatelé, provozovatelé veřejné dopravy, výzkumné instituce apod.

Řídící orgán:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Seznam příloh