Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP Jihovýchod) je určen pro region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Jak je ROP Jihovýchod financován?

ROP Jihovýchod spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 720,36 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Jihovýchod podporovány?

ROP JV obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Dostupnost dopravy

  • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

  • Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

12.12.2017 - Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017.

22.06.2017 - Likvidační komise RR JV na svém zasedání dne 12. 6. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku.

06.06.2017 - Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 62. zasedání, konané dne 21. 6. 2017) ke schválení hospodaření RR JV za rok 2016. Součástí závěrečného účtu je i přezkoumání hospodaření RR JV, které ...

02.05.2017 - Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali ...

04.04.2017 - (4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad pro uzavření programu. Za svého fungování Regionální rada umožnila ...

ROP Jihovýchod

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Jihovýchod

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Seznam příloh