Evropská komise schválila systém čerpání dotací ROP Jihovýchod

10.08.2009: Regionální rada Jihovýchod obdržela dne 6. 8. 2009 sdělení Evropské komise o schválení řídicího a kontrolního systému Regionálního operačního programu Jihovýchod. Po schválení programu v prosinci 2007 se jedná o další klíčové rozhodnutí Evropské komise pro chod programu. V praxi toto rozhodnutí znamená zahájení průběžného financování, tzn. dotace na realizaci schválených projektů již nebudou příjemcům vypláceny ze státního rozpočtu, jako tomu bylo doposud, ale z rozpočtu Evropské unie.

ROP Jihovýchod má pro období let 2007-2013 k dispozici evropské dotace ve výši 704 milionů euro, což při současném kurzu znamená 20,5 miliardy korun. K dnešnímu dni jsou již z této částky vyplaceny příjemcům dotace ve výši 1,6 miliardy korun.

Povinnost předložit Evropské komisi popis procesů řízení a kontroly programu vyplývá z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Řídící orgány jednotlivých operačních programů tímto dokumentem deklarují svou schopnost administrativně zvládnout řízení programu a také spolehlivou funkčnost monitorovacího systému informujícího o čerpání evropských dotací. Řídicí a kontrolní systémy operačního programu zajišťují správnost a řádnost výdajů v rámci programu, spolehlivost účetních systémů, systémů monitorování a finančního výkaznictví, popisují opatření pro audit atd. Jejich účinnost prověřují zástupci Evropské komise během celého programového období prostřednictvím výročních zpráv a auditů.

Evropské dotace z ROP Jihovýchod jsou určeny především investičním projektům prováděným v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Mezi projekty v oblasti dopravy patří například výstavba a modernizace silnic II. a III. třídy, mostů, obchvatů, okružních křižovatek, přestupních terminálů, nákup dopravních prostředků veřejné dopravy. Cestovní ruch podporuje výstavbu kongresových a lázeňských center, ubytovacích zařízení, zpřístupnění památek pro veřejnost apod. V oblasti rozvoje měst a obcí se jedná například o projekty oživení historických center, památkových rezervací a veřejných prostranství, výstavbu nemocnic, škol, sportovních i kulturních objektů, zařízení sociální péče a využití brownfields.