Začne maraton nových dotačních výzev ROP Jihovýchod

18.05.2009: Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil na svém dnešním zasedání v Jihlavě plán výzev pro předkládání projektů žádajících o dotace a uvolnil z ROP Jihovýchod přibližně dvě miliardy korun pro devět nových výzev plánovaných na tento rok.

Po vyhodnocení ukazatelů sledujících naplňování cílů ROP Jihovýchod rozhodla Regionální rada Jihovýchod o upřesnění plánu výzev pro předkládání projektů žádajících o dotace v roce 2009. V oblasti dopravy vyhlásí Regionální rada Jihovýchod 4. května 2009 výzvu s finančním objemem 330 milionů korun, a to pro rozvoj veřejné hromadné dopravy (1.2). Žadatelé mají možnost do konce srpna předkládat projekty výstavby přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť, jejich vybavení bezbariérovým přístupem a moderními informačními a odbavovacími systémy pro cestující apod., s výjimkou nákupu ekologických autobusů. Výzva zaměřená speciálně na nákup a modernizaci ekologických autobusů o objemu 200 milionů korun bude vypsána o měsíc později. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji a jiné podniky poskytující služby veřejné dopravy v rámci smlouvy o veřejné službě.

Omezení se týká výzvy v cestovním ruchu. Vzhledem k několikanásobnému překročení ukazatelů ubytovacích kapacit a přibližně pětinové obsazenosti lůžkových kapacit regionu, bude výzva o objemu 420 milionů korun zúžena na rekonstrukce a zpřístupnění památkových objektů veřejnosti, na ekologicky šetrné formy turistiky (cykloturistika, pěší a venkovská turistika, lyžařské a naučné stezky včetně doplňkového zařízení: cyklistická parkoviště, úschovny kol, přístřešky, úvaziště apod.) a na vytvoření páteřní sítě hipostezek v souladu s krajskými koncepty. Žadatelé budou moci předkládat své projekty od 1. června do 30. listopadu 2009. Kromě této výzvy se letos počítá s vyhlášením výzvy na tzv. strategické projekty v cestovním ruchu. Výzva v oblasti služeb v cestovním ruchu o objemu 110 milionů korun vyhlášená 1. června 2009 bude podporovat propagaci specifických regionálních turistických produktů, vytváření informačních systémů, marketingových a informačních kampaní o atraktivitách cestovního ruchu, například NATURA 2000, tvorbu vícejazyčných propagačních materiálů v tištěné i elektronické formě, účast na veletrzích cestovního ruchu apod. U projektů pravidelných kulturních akcí s dlouhodobým a významným regionálním dopadem je nutné, aby byly součástí schválených integrovaných plánů rozvoje měst.

Na internetových stránkách regionální rady jsou zveřejněny i informace o předpokládaných výzvách pro roky 2010-2011.

Dotace silnicím a mostům  

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dotace ve výši téměř 270 milionů korun pro čtyři projekty modernizace silnic II. třídy: v Jihomoravském kraji ve Vyškově a na trase Jamolice - Polánka a na Vysočině na trase Příseka - Brtnice a rovněž mostů ve Vyškově a v Zaječí. V oblasti dopravní infrastruktury v regionu tak dotace vyčerpaly 35 procent celkové finanční alokace.

Zdroj informací: http://www.jihovychod.cz