Závazné postupy pro zadávání zakázek

18.05.2009: Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 12. 1. 2009 usnesením vlády č. 48 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 (dále jen „postupy"), které byly zapracovány do dokumentace ROP JV.

Uvedené postupy obsahují základní minimum, které musí být ze strany příjemců dodrženo při zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, při realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.


Postupy stanoví řídícím orgánům operačních programů povinnost zapracovat jejich obsah do programové dokumentace tak, aby schválené postupy byly součástí výzvy pro předkládání projektů vyhlášené po 1. 2. 2009.


V souvislosti s výše uvedenou povinností a přípravou výzev byly závazné postupy pro zadávání zakázek zapracovány do Příručky pro žadatele a příjemce, verze 1.11, ze dne 22. 4. 2009, kde nahradily dosavadní úpravu zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

Postupy pro zadávání zakázek je nutné dodržet u všech výdajů spojených s realizací projektů, aby mohly být výdaje spojené s výběrovým řízením při kontrole žádosti o platbu označeny jako způsobilé. Nedodržení postupů pro zadávání zakázek uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce může z hlediska způsobilosti výdajů znamenat, že uskutečněné výdaje vztahující se k zakázce nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách nebudou ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod proplaceny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat především skutečnostem, které by mohly mít vliv na výběr dodavatele (vymezení předmětu zakázky, stanovení hodnotících kritérií, stanovení lhůty pro předkládání nabídek).


Finanční limity pro jednotlivé zakázky jsou stanoveny následovně:

Zakázkou malého rozsahu 1. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000 Kč (bez DPH). Splnění kvalifikace ze strany uchazečů o zakázku není požadováno.

Zakázkou malého rozsahu 2. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 200 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 800 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částky 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce. Zadavatel je povinen požadovat kopii dokladu, kterým uchazeč prokáže svou právní existenci a oprávnění k výkonu činností, které jsou předmětem zakázky.

Zakázkou malého rozsahu 3. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 800 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby, resp. přesáhne 2 000 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázek na stavební práce. Zadavatel je povinen požadovat kopii dokladu, kterým uchazeč prokáže svou právní existenci a oprávnění k výkonu činností, které jsou předmětem zakázky.

Zakázkou s vyšší hodnotou 1. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 2 000 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 10 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 6 000 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 30 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce.

Zakázkou s vyšší hodnotou 2. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 10 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 30 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce.

Zdroj informací: http://www.jihovychod.cz