Zelená veřejné hromadné dopravě v regionech

18.05.2009: Evropská komise schválila český režim podpory určený provozovatelům veřejné dopravy v regionech. Regionální rada Jihovýchod tak může uvolnit z Regionálního operačního programu Jihovýchod pro období 2007-2013 téměř 250 milionů korun pro pořízení a obnovu autobusů veřejné hromadné dopravy a dalších 240 milionů korun pro pořízení a obnovu vlaků s cílem podpořit integrované systémy veřejné hromadné dopravy v regionu Jihovýchod.

Regionální rada Jihovýchod byla zplnomocněna ostatními šesti regionálními radami v České republice k jednání s Evropskou komisí o povolení režimu financování projektu pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel a vozidel pro městskou a regionální dopravu. Tato jednání jsou právě v těchto dnech korunována úspěchem: Evropská komise se rozhodla „považovat oznámený režim podpory za slučitelný se společným trhem podle článku 73 Smlouvy". Režim podpory napomůže rozvoji integrovaných systémů veřejné hromadné dopravy v regionech České republiky a usnadní například pořízení či obnovu autobusů a železničních kolejových vozidel v České republice.

Regionální rada Jihovýchod tak dostojí svým záměrům a vyhlásí v červnu 2009 výzvu s finanční alokací 200 milionů korun k předkládání projektů na nákup ekologických dopravních prostředků (autobusů).

Nová kontinuální výzva s finančním objemem 240 milionů korun bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2009 v oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob (1.3), a to pro nákup železničních vozidel.

Projekty žádající v těchto dvou výzvách o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji a jiné podniky poskytující služby veřejné dopravy v rámci smlouvy o veřejné službě.

Projekty Dopravních podniků Brna a Jihlavy žádající o dotace na nákup nízkopodlažních tramvají a trolejbusů byly podány do výzvy vyhlášené v květnu loňského roku. Dopravnímu podniku města Brna byla schválena dotace ve výši téměř 500 milionů korun. Dopravní podnik města Jihlavy získal dotace ve výši 211 milionů korun.

Zdroj informací: http://www.jihovychod.cz