Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko) je určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Jak je ROP Moravskoslezsko financován?

ROP Moravskoslezsko spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 734,27 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Moravskoslezsko podporovány?

ROP Moravskoslezsko obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Regionální infrastruktura a dostupnost

  • Podpora prosperity regionu

  • Rozvoj měst

  • Rozvoj venkova

  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veř. hrom. dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí v 3. prosince 2007.

Novinky

29.06.2017 - Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila s platností od 28.6.2017 metodický list č. 114 - Ukončení povinnosti sledování příjmů a revize metodiky pro sledování pracovních míst, který ukončuje povinnosti příjemců ...

29.05.2017 - V návaznosti na snížení rozsahu využívaných prostor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a počtu zaměstnanců bylo Škodní a likvidační komisí rozhodnuto o prodeji majetku. Prodej bude uskutečněn od ...

06.04.2017 - Dne 30.3.2017 byla Evropské komisi odeslána Závěrečná zpráva o provádění ROP Moravskoslezsko 2007-2013, která vyhodnocuje realizaci a dopady dotační pomoci poskytnuté z operačního programu v našem regionu za ...

30.03.2017 - V návaznosti na organizační změny na Úřadu Regionální rady končí technická podpora uživatelů webové aplikace PUD, prostřednictvím které příjemci ROP Moravskoslezsko podávají zprávy o udržitelnosti projektů. Podpora ...

30.05.2016 - Do Moravskoslezského kraje přišlo v letech 2007-2015 prostřednitcvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 20,4 miliardy korunna podporu 1176 projektů. Po proplacení posledních žádostí o platbu a odeslání ...

ROP Moravskoslezsko

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Moravskoslezsko

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Seznam příloh