Regionální rada požaduje dokládání nové povinné přílohy k výzvě č. 2.1-07

12.05.2009: Z důvodu potřebnosti zajištění udržitelnosti projektů je nutné, aby žadatelé, jimiž jsou příspěvkové organizace či jiné zřízené organizace, dokládali k žádosti o dotaci, popřípadě před uzavřením smlouvy o posyktnutí dotace, novou povinnou přílohu „Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace“. Tato povinnost se týká i žadatelů připravujících projekt v aktuálně vyhlášené výzvě č. 2.1-07 z ROP Moravskoslezsko.