Pokyn pro příspěvkové organizace

18.05.2009: Nový Metodický pokyn č. 17, platný od 9. dubna tohoto roku pro všechna kola výzev, tedy pro první až dvanácté kolo výzvy, je určen pro příspěvkové organizace coby příjemce veřejných finančních prostředků z ROP Severovýchod.
Vychází s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která je účinná od 1. dubna tohoto roku. Nově je podle § 28 odst. 11 zákona zprostředkován finanční vztah mezi poskytovatelem veřejných finančních prostředků a příspěvkovou organizací prostřednictvím rozpočtu zřizovatele dané příspěvkové organizace. „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady a k Národnímu fondu, jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje,“ cituje zmíněný odstavec zákona Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Zdroj informací: http://www.rada-severovychod.cz