Rozdělování evropských dotací je transparentní

24.06.2009: Dotace na venkovské projekty schvaloval 17. června na svém královéhradeckém zasedání Výbor Regionální rady. I tentokrát předcházelo schvalovacímu procesu třístupňové hodnocení projektů, registrovaných na Úřadě Regionální rady v rámci daného kola výzvy.
„Všech 173 zaregistrovaných projektů, které žadatelé o dotaci podali na Územních odborech realizace programu v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci, prošlo nezávislým hodnocením, takže Výbor nakonec schválil 66 projektů dotovaných téměř miliardou korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. „Čerpání finančních prostředků odpovídá pravidlům schváleným Evropskou komisí. Ta pečlivě sleduje řídicí orgán Regionálního operačního programu, zda rozděluje peníze do regionů se soustředěnou podporou státu, hospodářsky slabých regionů a regionů s nadprůměrnou nezaměstnaností,“ komentoval rozhodovací proces předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod Radko Martínek. Jeho slova potvrzuje i doložitelný fakt, že všechny projekty prošly hodnocením, jehož postup je přesně popsán v dokumentech schválených Evropskou komisí. „Každý zaregistrovaný projekt nejprve zkontrolují dva administrátoři Úřadu Regionální rady, a to z hlediska přijatelnosti a formálních náležitostí. Tato základní kontrola prokáže, zda je projekt v souladu s programem, z něhož chce čerpat finanční prostředky. Pokud jsou kritéria splněna, dojde k bodovému hodnocení projektů, které má tři fáze,“ objasňuje postup ředitel Úřadu. V 10. kole výzvy třináct projektů nesplnilo podmínky přijatelnosti a sedm dalších skončilo na kontrole formálních náležitostí. Zbývajících 153 projektů postoupilo k bodovému hodnocení. „V první fázi posuzují opět dva úředníci Regionální rady skupinu kritérií, jež mají váhu 20% z celkového hodnocení. Tím ale jejich úloha v rámci bodování prakticky končí. Zbývajících 80% totiž posuzují nezávislí experti,“ vysvětluje Semorád. Projekt tedy v další fázi klasifikují dva externí hodnotitelé, odborníci na technickou kvalitu projektu, kteří se zabývají především stavebními a technickými záležitostmi. „Jejich posudek ovlivní maximálně 40 % z celkového hodnocení. V případě, že by se výrazně rozešli, přizvali bychom dalšího experta, který vyjádří své stanovisko. Výsledkem je průměr daných hodnocení,“ objasňuje ředitel Úřadu. Bodovací řízení uzavírá šestičlenná expertní komise, tvořená vždy dvěma zástupci krajů NUTS II Severovýchod. „Jejich bodovací hranice dosahuje nejvýše 40 %, přičemž sledují, zda projekt zapadá do strategických cílů kraje, aby byl krajský rozvoj koncepční, a ne nahodilý,“ dodává Semorád. V rámci 10. kola výzvy byla po součtu udělených bodů předána Výboru Regionální rady souhrnná hodnotící zpráva, která postihla všechny projekty podané v daném kole a oblasti podpory. U projektů, jejichž bodové hodnocení se pohybovalo mezi 60 a 80 %, Výbor stanovil pětasedmdesátiprocentní hranici pro udělení podpory, od níž se odvíjelo jasné rozhodnutí o tom, který projekt uspěl, a který naopak. Projekty pod minimální bodovou hranicí 60% nemohly být v souladu s platnou dokumentací podpořeny, zatímco projekty nad hranicí 80% získaly ze stejného důvodu podporu automaticky. „Tento systém ukazuje, že rozdělování evropských dotací je transparentní a objektivní a že podporu získávají skutečně kvalitní projekty, které se podílejí nejen na rozvoji obcí, měst, škol, nemocnic a dalších subjektů, ale také na rozvoji kraje a regionu na severovýchodě Čech jako celku,“ sdělil předseda Regionální rady Radko Martínek.