Výzva č. 6 k předkládání projektů v rámci ROP SZ

18.05.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 6 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.
Výzva je zaměřena na projekty v:

Prioritní ose: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2009

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:
12. května 2009, 12.00 hod.

Všechny žádosti doručené po termínu ukončení příjmu žádostí o dotaci nebudou přijaty!

Žádosti k projektům, které budou realizovány na území Ústeckého kraje, předkládejte osobně na:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Oddělení administrace projektů

Mírové náměstí 3097/37 (PB-centrum, 2. patro), 400 01 Ústí nad Labem

Žádosti k projektům, které budou realizovány na území Karlovarského kraje, předkládejte osobně na:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Oddělení administrace projektů

Závodní 353/88 (budova C krajského úřadu), 360 21 Karlovy Vary

Podrobné informace včetně plného textu Výzvy naleznete na internetových stránkách:

www.nuts2severozapad.cz

www.strukturalni-fondy.cz

Informace k Výzvě a Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severozápad získáte na Oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady Severozápad v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech na výše uvedených adresách. Kontakty na Oddělení administrace projektů naleznete na internetové adrese www.nuts2severozapad.cz


celý článek    

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz