Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy (ROP Střední Čechy) je určen pro region soudržnosti Střední Čechy, který je totožný se Středočeským krajem. Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

Jak je ROP Střední Čechy financován?

ROP Střední Čechy spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 571,72 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Střední Čechy podporovány?

ROP Střední Čechy obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Doprava

  • Cestovní ruch

  • Integrovaný rozvoj území

  • Technická pomoc

Program ROP Střední Čechy byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

30.08.2013 - Projekt tohoto volnočasového centra reagoval na dosavadní stav nabídky volnočasových a kulturních aktivit, kdy v obci chybělo kvalitní zázemí pro místní spolky, knihovnu, výstavní a přednáškovou činnost a volnočasové ...

15.04.2013 - Nová stezka pro cyklisty zcela oddělená od silnice je dlouhá 772 metrů a široká 2,5 metru. Po celé délce bylo vybudováno i osvětlení, čímž se zvýší komfort a bezpečnost projíždějících obyvatel i v nočních hodinách. Z ...

02.04.2013 - Projekty jsou zaměřené na výstavbu cyklistických stezek, zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" a "Bike a Ride".V oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy bylo podáno celkem 27 ...

02.04.2013 - Území všech částí návsi bylo ještě do nedávné doby dlouhodobě zanedbáno a to nejen z hlediska povrchů, ale i z hlediska fungování provozu a plnění její původní funkce. Revitalizace návsi řeší celkovou koncepci ...

02.04.2013 - Cílem projektu bylo, jak už vyplývá z názvu, revitalizovat centrum města Votice - hlavní Komenského náměstí a přilehlé Malé náměstí. Rekonstrukce spočívala zejména ve výměně povrchu prostranství, doplnění náměstí a ...

ROP Střední Čechy

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu ROP Střední Čechy

Žadatelé o podporu 

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, provozovatelé drážní dopravy, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce a další.

Řídící orgán 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Seznam příloh